تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : بررسی برداشتهای گوناگون ازمفهوم جمهوریت درتاریخ جمهوری خواهی ایران  

 

استاد راهنما : دكترمحسن مدير شانه چی

 

استاد مشاور : دکتر عباس سرافرازی

 

دانشجو : حسین شریعتی

 

تاريخ دفاع : 1388

 

چكيده :

تحولات ناشی از رنسانس، انقلاب صنعتی وپروتستانتیسم در اروپا موجب صدور تکنولوژی و مفاهیم فلسفه ی سیاسی جدید غرب به نقاط مختلف جهان شد.در این میان ایران نیز از قرن نوزدهم در معرض ورود تکنولوژی و فلسفه ی سیاسی غرب قرار گرفت و مفهوم جمهوریت نیز وارد ادبیات سیاسی ایرانیان شد. جمهوری خواهی که بنا به نظر پاره ای از اصحاب نظر عامل اصل تحولات سیاسی- اجتماعی سده ی اخیر ایران به شمار می رود از زمان طرح یعنی دوره ی قاجاریه تا زمان وقوع یعنی انقلاب اسلامی والبته پس از آن با برداشت ها و تفاسیرگوناگون ارائه وپیگیری شده است. پژوهش حاضر با بررسی برداشت های گوناگون از مفهوم جمهوریت در تاریخ جمهوری خواهی ایران، به ذهنیت جمهوری خواهان ایرانی از این مفاهیم می پردازد.

ره آورد بررسی این برداشت ها نشان می دهد که ایرانیان، به دلیل فقدان ذهنیت و سابقه ی تاریخی وهمچنین وجود فرهنگ سیاسی استبداد پذیر ومهیا نبودن بسترهای لازم جهت برقرای دموکراسی قادر به ایجاد یک نظام جمهوری نشدند. این پژوهش جمهوری را به معنای يک نظام ریاستی به لحاظ صورت بندی ودموکراتیک از نظر محتوا می داند.

ایرانیان که بر اثرسابقه ی طولانی حکومت های پادشاهی مطلقه ی وراثتی، فاقد تجربه ی نظام های دموکراتیک بودند، بر اثر کسب آگاهی ناشی از ورود مفاهیم سیاسی جدید از غرب به اعتراض علیه حکومت استبدادی پرداختند. سلطنت نماد استبداد در فرهنگ سیاسی استبدادزده ی ایرانی دانسته می شد.در نتیجه ایرانیان به رغم آمختیگی سلطنت با سنت و کسب مشروعیت سلطنیت از جانب مذهب، خواستار محو سلطنت شده اند. جایگزین سلطنت، نظام جمهوری است در نتیجه جمهوری خواهی ایرانی بیش از آن که مفهومی ایجایی و در راستای ایجاد یک نظام دموکراتیک باشد، مفهومی سلبی است که صرفا در پی محو نظام سلطنتی به عنوان نماد استبداد مطلقه بوده است.

کلید واژه ها :جمهوری ،جمهوری خواهی،سلطنت،

Finland Sevastopol joomla