تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : نقش سیاست های جمهوری اسلامی ایران در کنترل بازار نفت و انسجام اوپک

 

استاد راهنما : دکتراحمد جوانشیری

 

استاد مشاور : دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی

 

دانشجو : حسین پورلسانی

 

تاريخ دفاع : 1388

 

چکیده :

سازمان کشورهای صادر کننده نفت « اوپکـ »یکی از سازمان های مهم بین المللی است که در سال 1960به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت در خط مشی نقتی در جهت تامین منافع فردی وجمعی ومصالح ملتهای تولید کننده وجلوگیری از کاهش قیمتهای نفت،تاسیس شد.تاریخچه این سازمان بیانگر تحولات متعددی در این سازمان است که هر یک از کشورهای عضو به سهم خود نقشی در تحولات این سازمان داشته است.

سوال اصلی تحقیق حاضر این است که سیاستهای اتخاذی جمهوری اسلامی ایران چه نقشی در کنترل بازار نفت و انسجام اوپک داشته است.و در مواقعی که سیاستهای ایران اثر گذار نبوده یا کم تاثیر بوده چه عواملی مانع اثر گذاری این سیاستها بوده است.

بررسی های به عمل آمده نشان داد که سیاستهای اتخاذ شده ودیپلماسی فعال جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه بعد از انقلاب در موارد زیادی تاثیر بسزایی در تصمیمات اوپک داشته بطوریکه قیمت نفت طی سه دهه چند بار افزایش یافته و به ارزش واقعی آن نزدیک شده است از طرفی ایران همواره با ایجاد همدلی و همگرایی در بین اعضا با اعلام تنش زدایی در جهت تحقق وحدت و انسجام در میان اعضای اوپک تلاش نموده،بطوریکه در حال حاضر بدلیل هماهنگی نسبی که میان اکثریت اعضای آن دیده می شود ،سازمان از وضعیت مقتدرانه ای برخوردار است.

البته گاهی نیز به دلایلی از جمله نفوذ کشورهای مصرف کننده بزرگ در بین اعضای اوپک به ویژه نفوذ آمریکا بر عربستان باعث ناکارآمدی نقش سیاستهای ایران در سازمان اوپک گردیده است.

 

Finland Sevastopol joomla