تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

عنوان : نقش کتاب های درسی درجامعه پذیری سیاسی دانش آموزان ایران

 

استادراهنما : دكترمحسن مدیر شانه چی

 

استادمشاور : دکتر سعید گازرانی

 

دانشجو : علی ابری اول

 

تاريخ دفاع : 1388

 

چکیده:

از گذشته های دور نظریه پردازی برای رسیدن به جامعه ی متعادل،با مردمانی دارای رفتار سیاسی معقول وجود داشته است.در بیشتر این نظریات ،به جامعه پذیری سیاسی به عنوان یک ابزار اصلی برای شکل دادن به نگرش ها و واکنش های سیاسی افراد اشاره شده است.

جامعه پذیری سیاسی کارگزاران مختلفی دارد.یکی از آنها نظام آموزشی است.اگر این نظام در هدف گذاری کتاب های درسی دقیق عمل کند،در پایان دوره تحصیلی عمومی می توان از دانش آموزان انتظار رفتار سیاسی مطلوب تری را داشت.به دلیل اهمیت این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی کتاب های درسی ومیزان آموزه های سیاسی و بسامد آن ها پرداخته است. برای این کار شاخص های تولید پشتیبان برای نظام سیاسی ،ایجاد احساس کارآیی در فرد نسبت به خود ونظام سیاسی،ایجاد تجربه ی سیاسی،آموزش حداقل دانش سیاسی واحساس نسبت به ارزش ها و...جستجو می شود.

در طی مسیر تحقیق،فصل اول به کلیات پژوهش مثل طرح مسئله ،فرضیات و تعریف برخی مفاهیم اختصاص یافته است.فصل های دوم وسوم ویژه ی مرور پیشینه تحقیق ومباحث نظری است.فصل چهارم رابطه بین نظام سیاسی وآموزشی را وا کاوی کرده است. فصل پنجم به بررسی کتاب های درسی علوم اجتماعی مقاطع ابتدایی،راهنمایی ومتوسطه اختصاص یافته است وتحلیل یافته های تحقیق ونتیجه گیری هم فصل آخر را تشکیل می دهد.

در این تحقیق اثبات شده است که کم و بیش برخی از شاخص های جامعه پذیری سیاسی در کتاب های مورد بحث رعایت شده است اما در مواردی مثل آنچه در ذیل می آید کوتاهی صورت گرفته است.

1-  در این کتاب ها بجای ترتیب سیاسی در حد بسیار وسیع،تربیت ایدئولوژیک اعمال شده است.

2-  توجه به شاخص های یکپارچه ساز وقانون گرایی سیاسی به منظور کم کردن شکاف های دینی، اجتماعی و... مغفول مانده است.

3-  برای دانش آموزان دختر وپسر،شهری وروستای(با هر سطح سواد والدین)یک نسخه ی تربیتی تجویز شده است.

4-  در این کتاب ها از ایجاد فرصت برای کسب تجربه سیاسی مثل آشنایی با احزاب و هواداری آن ها،تماس با رهبران سیاسی و....غفلت شده است وفقط بر مشارکت سیاسی توده وار مثل شرکت در فراخوان های حکومتی پافشاری می شود.

Finland Sevastopol joomla