تاریخ ایجاد در 03 شهریور 1392

 

عنوان : تاثیر جهانی شدنبرجنبش های اجتماعی نوین بامطالعه موردی بنیادگرایی اسلامی

 

استادراهنما : دکتر علی اصغر داودی

 

استادمشاور : کترجلیلرحیمی جهان آبادی

 

دانشجو : شهاب خالو زاده

 

تاريخ دفاع : 1388

 

چکیده :

جهانی شدن به عنوان پدیده ای که حداقل می توان آن را ابعاد جدید و گسترده اش نقطه عطفی دروضعیت بشری تلقی کرد،سالهاست که توجه اندیشمندان علوم سیاسی و اجتماعی را در حوزه های مختلف مطالعاتی به خود جلب کرده است . در نتیجه ظهور وگسترش این پدیده طبعاً شیوه تحلیل حیات انسانی نیز دگرگون می شود . به تدریج احساس می شود که مفهوم جهانی شدن تأثیر خود را برداشتها،رهیافتها و نظریه های علوم اجتماعی و سیاسی برجا می نهد . بسیاری به این نتیجه رسیده اند که باید مطالعات اجتماعی را از درون حصار دولت-ملتها بیرون کشید و پدیده های اجتماعی را در بستر جهانی شدن مورد مطالعه قرار داد. مطالعه جنبش های اجتماعی نیز از این تأثیرگذاری مصون نبوده است .بیش از یک دهه است که در برخی از مطالعات جنبش های اجتماعی به شکلی جدی مسئله آثار جهانی شدن بر جنبش ها مطرح گشته است .می توان گفت، جهانی دو نوع تأثیر متفاوت بر جنبش های اجتماعی نوین گذاشته است. برخی از اینجنبش ها که جنبه جهانی دارندوفارغ از عناصر هویتی هستند. همسو با روند جهانی شدن قرار دارند و برخی دیگر در حالت ستیز با روند جهانی شدن قرار گرفته اند. یکی از جنبش ها بنیاد گرایی اسلامی است که به عنوان گفتمانی در حالت گسترش در تقابل با روند جهانی شدن قرار گرفته و سعی می کند با تأکید بر عناصرهویتی در برابر موج جهانی شدن بایستد. این پژوهشدر قالب پایان نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی به این موضوع یعنی "تاثیر جهانی شدنبر جنبشهای اجتماعی نوین با مطالعه موردی بنیاد گرایی اسلامی"پرداخته و سعی دارد به شیوه ای عالمانه و نظام مند آن را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

پرسش اصلی مطرح شده در این پژوهش این است که :"با توجه به غلبه روند جهانی شدن در عرصه بین المللی و تاثیر آن بر عرصه های مختلف حیات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی،این روندچه تأثیری بر جنبش های اجتماعی نوین به خصوص بنیاد گرایی اسلامی گذاشته است؟"پس از مطالعه گسترده،در مقدمه چارچوب کلی پژوهش ترسیم شده ،در گفتار نخست مباحث نظری مرتبط با جهانی شدن وجنبش های اجتماعی بحث گردیده ،در گفتار دوم به جهانی شدن و جنبشهای اجتماعی نوین پرداخته شده و رابطه بین بنیاد گرایی اسلامی و جهانی شدن مورد برسی قرار گرفته است و در جمع بندی پایانی به بررسی یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است .در جمع بندی پایانی به این نتیجه رسیدیم که جهانی شدن عناصر هویت ساز در جوامع مسلمان را تحت تأثیر قرار داده و در این شرایط ما شاهد شکل گیری نوعی"بحران هویت"در جوامع مسلمان هستیم که بنیاد گرایی اسلامی واکنشی به این بحران است. بنیاد گرایان میخواهند با توسل به عناصر هویت ساز سنتی خود در مقابل جهانی شدن بایستند و منابع هویت ساز خودرا از نو احیا و باز تعریف کنند.

 

کلید واژه ها:جهانی شدن،جنبش های اجتماعی نوین،بنیادگرایی اسلامی

Finland Sevastopol joomla