تاریخ ایجاد در 05 شهریور 1392

عليرضا طوسي رضواني  

متولد 1355 مشهد

دانشجوي دكتراي علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي

 هيأت علمي بورسيه دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

 

 

 

سوابق تحصيلي :

ليسانس علوم سياسي از دانشگاه آزاد واحد مشهد از 1374 تا 1378

فوق ليسانس علوم سياسي از دانشگاه تهران از 1379 تا 1382

دانشجو دكتري علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي از 1385 تا كنون

 

 

سوابق آموزشي :

تدريس در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد مشهد از نيمسال اول سال تحصيلي 84-1383 تا نيمسال دوم تحصيلي 85-1384 بصورت حق التدريس

هيأت علمي بورسيه از سال تحصيلي 89-1388 تا كنون در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد مشهد

 

 

سوابق مطبوعاتي :

همكاري با گروه انديشه روزنامه خراسان از سال 1384 تا 1387

نمونه هايي از مقالات مطبوعاتي :

انقلاب مشروطه سر آغاز نهضت اسلامي ايران، روزنامه خراسان           12/5/1384

فرهنگ جهاني، تهديد يا فرصت‌؟ روزنامه خراسان                          21/9/1384

سيره سياسي پيامبر اسلام ( ص) ، روزنامه خراسان                        26/1/1385

مباني فقهي و كلامي انديشه سياسي شيعه، روزنامه خراسان             28/1/1385

امام خميني (ره) و تاسيس دولت ملي، روزنامه خراسان                   13/3/1385

اسلام و پست مدرنيسم، تفاهم و تقابل ؟ ، روزنامه خراسان               20/4/1386

 

 

مقالات علمي و پژوهشي

 

ايران و امتناع از جامعه مدني ،‌همايش جامعه مدني در ايران،‌دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران،1382

ادنيشه سياسي امام محمد شافعي ، به سفارش مركز پژوهش هاي اسلامي ، پاييز 1386

پسا نوگرايي و مطالعات توسعه در دست چاپ

سرمايه داري سنتي و موانع توسعه سرمايه داري در ايران در دست چاپ

Finland Sevastopol joomla