تاریخ ایجاد در 07 شهریور 1392

 

رديف

نام درس

تعداد واحد

1

اسلام وايران

2

2

جغرافياي اقتصادي ايران

2

3

مطبوعات سياسي ايران از انقلاب مشروطه به بعد

2

4

نظام هاي اقتصادي تطبيقي

2

5

نظام هاي سياسي تطبيقي

2

6

سياست و حكومت در آمريكا

2

7

سياست و حكومت در شوروي

2

8

سياست و حكومت در خاورميانه

2

9

سياست و حكومت در آسياي جنوبي

2

10

سياست و حكومت در چين

2

11

سياست و حكومت در آفريقا

2

12

سياست و حكومت در آمريكاي لاتين

2

13

سياست و حكومت در اروپاي باختري

2

14

ماليه عمومي

2

15

اداره امور دولتي

2

16

انقلاب هاي جهان

4

17

روانشناسي اجتماعي

2

18

مسائل سياسي اقتصادي اروپاي غربي

3

19

مسائل سياسي اقتصادي اروپاي شرقي

3

20

ارتش و سياست

2

21

ايران و ارتش هاي آزدي بخش

2

22

اعراب، اسرائيل و مسأله فلسطين

2

23

انديشه هاي سياسي در شرق باستان

2

24

جغرافياي سياسي

3

25

سير قدرت در درياها

2

26

روابط خارجي ايران از قاجاريه تا 1320

4

27

اقتصاد بين الملل

2

28

كليات فلسفه

2

29

مباني كامپيوتر

2

30

تكدرس در اختيار دانشكده

2

Finland Sevastopol joomla