تاریخ ایجاد در 17 شهریور 1392

 

محسن مدیر شانه چی

متولد 1336 مشهد

دکتری تخصصی علوم سیاسی، تهران، واحد علوم و تحقیقات، 1376

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مدرس دانشگاههای فردوسی، علوم اسلامی رضوی، امام صادق تهران، آزاد اسلامی واحد زنجان و آزاد اسلامی واحد کابل

مدیر کل سابق پژوهشی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، عضو گروه پژوهشی تاریخ دفترتبلیغات اسلامی مشهد و مدیر گروه مطالعات مشترک خراسان و آسیای مرکزی در مرکز خراسان شناسی

همکاری پژوهشی با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد پژوهشهای اسلامی و معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

عضو موسس انجمن علوم سیاسی ایران، عضو هیات مشاوران علمی پژوهشنامه علوم سیاسی (فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن علوم سیاسی ایران)، عضو هیات مدیره انجمن علوم سیاسی خراسان

استاد راهنما و مشاور دهها پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشگاههای تهران و فردوسی و دانشگاههای آزاد واحدهای تهران مرکزی، علوم و تحقیقات تهران، آزادشهر، مشهد و کابل

 

کتابهای تالیفی

 

1.احزاب سیاسی ایران با مطالعه موردی نیروی سوم و جامعه سوسیالیستها           1375

2.درمیانه آسیا: مجموعه مقالات و گفتگوها درباره افغانستان و آسیای مرکزی                   

3.تمرکز گرایی و توسعه نیافتگی سیاسی در ایران معاصر                               1379

4.انداره گیری و تحلیل در تحقیق توصیفی                                                   1379

5.انقلاب اسلامی ایران در دائره المعارفهای جهان                                       1379

6.تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1357-1320 (کارجمعی)                            

7.فرهنگ احزاب و جمعیتهای سیاسی ایران                                             1385

8.مسجد و موقوفات گوهرشاد (کارجمعی)                                                 1386

9.پنجاه سال فراز و فرود حزب توده ایران                                               1388

10.تاریخ پنجاه ساله ایران: تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1320-        1390

11.نیروی سوم و جامعه سوسیالیستها با مطالعه اجمالی تاریخ تحزب در ایران             1392

12.سیاست خارجی ایران 1384-1392

 

 

کتابهای ترجمه ای

 

 

1.خاورمیانه نوشته جرالدبلیک، پیتر بیومونت و مالکم واگ استاف               1369

2.افغانستان: جنگ وسیاست نوشته الیویه روا (کارجمعی)                        1372

3.تاریخ جوامع اسلامی، قرون نوزدهم و بیستم نوشته ایرا ام لاپیدوس             1376

4.ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان با همکاری کاظم فیروزمند و حسن شمس آوری   1377

5.تجربه اسلام سیاسی نوشته الیویه روا با همکاری حسین مطیعی امین         1378

6.فن نشر کتاب نوشته یونسکو                                                       1381

7.انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن نوشته جان اسپوزیتو                         1382

 

 

مقالات تالیفی

 

 

 

1.نقد و بررسی کتاب تاریخ سودان                                                          مشکوه بهار 65

2.ارتباطات و نقش آن در جهان امروز                                                    سیاست خارجی پاییز 69

3.سیری در اندیشه سیاسی و اجتماعی پروین اعتصامی                               حقوق و سیاست پاییزو زمستان68

4.ملیت، مذهب و آینده تمدن ایرانی                                                         ایران فردا آذر و دی 71

5.تاریخ حزن الملل یا خاطرات امیر بخارا                                                  کتاب پاژ زمستان 72

6.نقش ابن خلدون در تحول اندیشه اسلامی                                                 کیان خرداد 72

7.زبان فارسی محور وحدت فرهنگی ایران و آسیای میانه                                گلچرخ شهریور 72

8.احزاب و توسعه نیافتگی جامعه ایران                                                     ایران فردا مرداد و شهریور 72

9.نظری به کتاب ریشه های انقلا ب ایران                                                 نشر دانش خرداد وتیر 73

10.تاریخ ایران و دیدگاه نخبه گرایی                                                        نگاه نو فروردین و اردیبهشت 73

11.نقش نظام اداری در توسعه نیافتگی جامعه ایران                                       ایران فردا شهریور

12.نقش فرهنگ در توسعه نیافتگی جامعه ایران                                            ایران فردا بهمن 73

13.جایگاه نقد و نقادی                                                                         سخن سمت آذر و دی 75

14.نقش فارس در تحولات سیاسی معاصر                                                   فرهنگ فارس

15.سیدعبدالحسین لاری، فارس و جنبش مشروطه                                         پیام حوزه   زمستان 76

16.نقد و نظری بر کتاب جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال افریقا                    سخن سمت خرداد و تیر 76

17.تاملی در واژگان بیگانه مصطلح در فارسی و معادلهای مناسب آن                   گلچرخ اردیبهشت 76

18.سیاست خارجی ایران در دوران زمانداری مصدق                  اطلاعات سیاسیاقتصادی   مرداد و شهریور

19.اخلاق و سیاست: رابطه ای دوسویه                                                     جهان کتاب شهریور 77

20.پیش برنده ها و بازدارنده ها، تحقق جامعه مدنی با تاکید بر قانون اساسی          حقوق و اجتماع   آذر 77

21. نظریه توسعه ناموزون در تحلیل انقلاب اسلامی                                       نامه پژوهش   پاییز و زمستان

22.تحزب و توسعه سیاسی در ایران، مطالعه موردی ادوار اول و دوم تحزب          دانش توسعه   بهار و تابستان 79

23.سیری در اعماق تاریخ خود                                                       شاهراه وحدت (تاجیکستان) 2000 (79)

24.تمدن ایرانی: ویژگیها و امتیازات                                                         مطالعات ملی   بهار 80

25.گوناگونی در ایران: زمینه ساز تکامل ملی و مرکزیت منطقه ای                    مطالعات ملی   پاییز   

26.حقوق اقلیتها: مطالعه موردی ادیان و مذاهب                                           حافظ   مهر 84

27.تاریخ سیاسی سبزوار از مشروطیت به بعد                                             حافظ  مرداد 85

28.تحولات سیاسی جنوب خراسان از انقلاب مشروطه تا پایان دوران قاجار  اطلاعات سیاسی- اقتصادی   آذرو دی 85

29. نگاهی به کتاب مسجد و موقوفات گوهرشاد                                           وقف: میراث جاویدان زمستان 86

30.درونمایه های شعر رودکی: سیری در آرا و اندیشه های حکیم سمرقند و بازتاب جنبشها و گرایشهای عصر سامانی بر آن                                                                                            پاژ   تابستان           

31.روابط فرهنگی ایران و انگلستان در عصر قاجار با تاکید برنقش ایران پژوهان انگلیسی   پژوهشنامه تاریخ پاییز 88

32.رودکی و خیام: همانندیهای فکری و شعری دو سراینده حکیم               فصلنامه تخصصی ادبیات فارسی   پاییز 89

33.تحولات ژئوپولیتیکی منطقه پاسیفیک                                                     مطالعات سیاسی   زمستان 88

34.سیاست خارجی ایران در دوران هخامنشیان   با همکاری حسین محمدی              سیاست   بهار 90

35.فرق اسلامی و رویکردهای عقلانی به دیانت   با همکاری علی سلیمانپور           پژوهشنامه تاریخ   پاییز 90

36.احزاب سیاسی ایران در فاصله کودتا تا سلطنت رضا شاه                             مهرنامه   مهر 91

37.نقش روسیه در سرکوب انقلاب مشروطه مشهد   با همکاری ملیحه خوش بین جستارهای تاریخی پاییز و زمستان 91

38.زیر سایه احزاب بزرگ: نظامهای حزبی و احزاب سیاسی در عصر مشروطه     مهرنامه   مرداد 92

39.جایگاه بقا در شعر فارسی، در آیینه بقا: جشن نامه استاد علی باقرزاده               تابستان 92

 

مقالات ترجمه ای

 

1.جنبش خلافت حافظی حضور در بنگلادش                                              مشکوه   تابستان 65

2.فلج کردن فرهنگ فلسطین                                                                مشکوه   بهار 66

3.اسلام در زیمبابوه                                                                          مشکوه   تابستان 66

4.تاثیر بیرونی بر متافیزیک هند                                                          مشکوه     زمستان 67

5.پیدایش و گسترش سلسه چشتی در دکن                                                  کیهان اندیشه   مرداد و شهریور69

6.گذشته و حال زبان فارسی در تامیل نادو                                               دانش (پاکستان)   پاییز 69

7.آسیای مرکزی زیر فرمانروایی روسها و چینیها   اطلاعات سیاسیاقتصادی   خرداد و تیر73 مرداد و شهریور 73

8.سنت روشنگری                                  اطلاعات سیاسیاقتصادی   خرداد و تیر 75 مرداد و شهریور 75

9.دین و بحران زیست محیطی                                                              نقد و نظر   زمستان و بهار 77و78

10.خلیل ملکی در دوران ملی شدن صنعت نفت در ایران   اطلاعات سیاسی-اقتصادی   بهمن و اسفندفروردین و اردیبهشت 87

 

 

سخنرانی در همایشها ( منتشر شده در مجموعه مقالات همایشها)

 

 

 

1.خراسان، پل آسیای مرکزی، سومین سمینار بررسی مسائل اقتصادی خراسان، مشهد: شهریور 75

2.تحلیل تاریخی پیش زمینه ها و فرصتهای گذاربه جامعه مدنی در ایران معاصر، همایش تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی، تهران: اسفند 76

3.جمهوریت و نهادهای مدنی: شکل گیری دوره پنجم تحزب در جمهوری سوم، همایش جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران: تابستان 77

4.مدیریت اجتماعی در پارادوکس تمرکز و تشتت، همایش جامعه شناسی و مدیریت، تهران: 77

5.موانع تکوین احزاب سیاسی در ایران، همایش تحزب و توسعه سیاسی، تهران: زمستان 78

6.سعیدی و نهضت فرهنگی انتشاراتی احیا، همایش تفکر دینی، یادواره شهید مطهری و استاد سعیدی، بیرجند: بهار79

7.دموکراسی، تنها آلترناتیو اتو کراسی، نخستین همایش دین و دموکراسی، ساری

8.تحولات افغانستان و تاثیر آن بر آسیای مرکزی، سمینار بین المللی امنیت در آسیای مرکزی، تهران

9.همکاریهای آسیا آسیا: پیوند اکو وآسه آن، سمینار بین المللی اقتصاد در آسیای مرکزی، تهران

10.دموکراسی، تئو کراسی و مردم سالاری دینی، همایش مردم سالاری دینی، تهران

11.پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان، سمینار بین المللی شاهراه وحدت، خجند (تاجیکستان): ژوئن 2000 (تیر                         

 

12.حضور و نفوذ کبرویه در خراسان، همایش بین المللی شیخ نجم الدین کبری، عشق آباد (ترکمنستان): مه(خرداد 80)

13.بررسی زمینه های اشتراکات فرهنگی و تاریخی، دومین گردهمایی منطقه ای آسیای مرکزی، مشهد: شهریور82

14.تمدنهای ایرانی و ترک، همایش گفتگوی تمدنها، استانبول (ترکیه): دسامبر2003 ( آذر 82)

15.تاثیر تحولات کنونی و آتی عراق در خاورمیانه، چهاردهمین همایش بین المللی خلیج فارس، تهران: بهمن 82

16.تاثیر تحولات فرهنگی سیاسی اشغال عراق بر کشورهای منطقه، همایش بین المللی خاورمیانه پس از جنگ امریکا علیه عراق، اصفهان: خرداد 83

17. عناصر و مولفه های هویت ایرانی : تنوع قومی در ایران، زمینه ساز وحدت و همگرایی، همایش علمی هویت ملی، بررسی نقش اقوام، تهران: خرداد 83

18.جایگاه جوامع ایران و ترکیه در جهانی شدن، چهارمین همایش روابط فرهنگی ترکیه و ایران، استانبول (ترکیه): سپتامبر 2005 (مهر84)

19.دوالیسم، پاشنه آشیل انقلاب ایران، همایش آسیب شناسی انقلاب اسلامی، مشهد: مهر 85

20.ژئوکالچرو روابط چند گانه ایران و آسیای مرکزی، همایش آسیای مرکزی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، مشهد: آذر 85

21.پیوندهای تاریخی و فرهنگی سبزوار و هرات، جشنواره ریشه های مشترک دو ملت ایران و افغانستان، سبزوار: اردیبهشت 86

22.پایایی و پویایی جغرافیا در قرن بیست و یکم: زمینه های گذارو پیش برنده ها، دومین همایش جغرافیا و قرن بیست و یکم، نجف آباد: اردیبهشت 86

23.بازتاب روابط ایران و اسرائیل ومسائل داخلی کشور، در سالهای 1327تا 1357، همایش 15خرداد، زمینه ها و بسترها، تهران: خرداد 87

24.تقویت عناصر فرهنگ ایرانی و نقش آن در ارتقاء قدرت ملی و جایگاه منطقه ای ایران، همایش بین المللی ایران فرهنگی، تهران: 87

25.حیات سیاسی و حزبی بهار، از عرصه اندیشه تا صحنه عمل، همایش بزرگداشت ملک الشعراء بهار، تهران: اردیبهشت 87

26.آینده سیاست خارجی کشور بر پایه تاریخ، جایگاه وژئوپولیتیک ایران، چهارمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، تهران: خرداد 89

27.تاثیر نفت بر آینده روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حوزه خزر، دومین همایش بازنگری روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی، مشهد: مهر 89

28.دیجیتالیسم و بازتاب آن بر سیاست نظری و عملی، همایش سیاست و دنیای مجازی، تبریز: آبان 90

29.جغرافیای تصوف وجایگاه نقشبندیه در آن، کنفرانس بهاء الدین نقشبندی و ادبیات صوفی، عشق آباد (ترکمنستان): دسامبر 2011 (آذر 90)

30.تاریخ آموزش عالی در ایران، کنفرانس بین المللی چند رشته ای، رم (ایتالیا): اکتبر و نوامبر 2012 (آبان 91)

31.محیط امنیتی و ژئوپلیتیک ایران با تاکید بر خلیج فارس، دومین همایش جغرافیا، توسعه، دفاع و امنیت، تهران: آذر 91

32.توسعه موزون: برون رفت از معضلات زیست محیطی و ارتقاء جایگاه ژئوپولیتیکی جزایر خلیج فارس، نهمین همایش ملی خلیج فارس، تهران: اردیبهشت 92

33.اندیشه و دانش سیاسی در ایران: بررسی تاریخی، ششمین کنفرانس آکادمیک بین المللی، برگن (نروژ): ژوئن 2013 (تیر92)

34.فرهنگ مشارکتی و دیپلماسی شهری، اجلاس خاورمیانه و غرب آسیا، قونیه (ترکیه): دسامبر 2013 (آذر92)

35.راهبردهای توسعه پایدار در مناطق کم توسعه یافته با تاکید بر کهنوج، همایش چالشها و راهکارهای توسعه در مناطق محروم، کرمان: اسفند 92

 

                                 مصاحبه در نشریات

 

1.در خراسان بزرگ، خاوران، 15-14و17-16

2.امنیت و انقلاب اسلامی، اندیشه انقلاب اسلامی، تابستان 82

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

1.بوروکراسی و تمرکز گرایی در ایران، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، 1382

2.شورای سیاست خارجی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1382

3.بررسی وضعیت توزیع کتاب در خراسان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، 1385

4.بررسی وضع نشر کتب مجاز در خراسان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، 1387

5.بررسی راههای ارتقاء توانمندیهای فرهنگی و هنری سبزوار، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، 1387

6.تاریخ آموزش عالی در استانهای خراسان و تحولات آن، 1391

 

 

          

Finland Sevastopol joomla