تاریخ ایجاد در 29 شهریور 1392

سید تقی حسینی

متولد 1343 مشهد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

1.تحصيلات:

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

علوم سياسي

تهران

ايران

كارشناسى ارشد

علوم سياسي

تربیت مدرس

ايران

 

 

 

 

2. مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

طبقه متوسط جدید و دولت رضا شاه

رایت علم

84

1384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى

عنوان طرح تحقيقاتى

حمایت کننده طرح

سال دريافت

علل توسعه نیافتگی داخلی ایران در دوران قاجار

جهاد دانشگاهی تهران

 

نقش طبقه متوسط جدید در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از مشروطیت تا پایان دوران رضا شاه

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-معاونت پژوهشی

 

 

 

 

 

4. سخنرانی علمی

عنوان سخنرانی

مکان و زمان

سال سخنرانی

سیاست خارجی ایران بعد از انقلاب و موانع آن

 

مطبوعات سیاسی در دوران معاصر

 

 

 

 

 

 

5. سوابق تدريس

 

عنوان دروس تدريس شده

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران الف و ب

روابط خارجي ايران از 1320 تا 1357

انقلاب های جهان

مسائل سياسي اقتصادي نفت در ايران

مطبوعات سياسي ايران از انقلاب مشروطه به بعد

انديشه هاي سياسي در شرق باستان

 

6. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى:

 

7.آدرس محل كار

آدرس دانشكده: دانشكده حقوق، علوم سياسي و زبانهاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي - مشهد - قاسم‌آباد خيابان استاد يوسفي 15

Finland Sevastopol joomla