تاریخ ایجاد در 04 مهر 1392

عنوان : پايان جنگ سرد و گفتمان اسلام هراسي در غرب

استاد راهنما : دكتر غلامرضا خواجي

استاد مشاور : دكتر احمد جوانشيري

دانشجو : محمد باقر شكوري

سال دفاع : 90-1389

چكيده :

با پايان جنگ جهاني دوم آمريكا توانست خود را به عنوان رهبر بلوك غرب ( كشور هاي سرمايه داري ) معرف ينمايد. در آن ‍زمان تفاوت ميان منافع آمريكا و شوروي به جنگ سرد ختم گرديد. پس از چهار دهه درگيري ميان شرق و غرب ( كمونيسم و سرمايه داري )، شوروي فرو پاشيد و آمريكا خود را به عنوان تنها ابر قدرت جهان معرفي نمود.

فروپاشي شوروي فرصت مناسبي را براي آمريكا ايجاد كرد تا خود را به عنوان رهبر جهان بشناسد، اما اين نگرش به زودي رد شد. در واقع غرب همواره با مشكلات و تضاد هاي دروني متعددي روبرو بوده است و همواره سعي كرده تا اين مشكلات را با توجه به دشمني، مخفي نگه دارد. فروپاشي شوروي مي توانست به فروپاشي غرب نيز منجر گردد زيرا غرب با توجه به شوروي، بحران هاي خود را مخفي نگه مي داشت و به ارزش هاي خود مشروعيت مي بخشيد.

پس از فروپاشي شوروي انديشمندان و سياستمداران غربي سعي در يافتن دشمني جديد كردند تا نقش فروخفته كمونيسم را ايفا نمايد.درگيري هاي عميق و طولاني مدت ميان غرب و اسلام، باعث گرديد تا اسلام به عنوان دشمن جديد غرب معرفي شود و تمام مولفه هاي منفي به اسلام و اسلام به عنوان مخالف ارزش هاي غربي ( دموكراسي، آزادي، حقوق بشر و ... ) معرفي شود. در واقع فروپاشي شوروي سبب تشديد اسلام هراسي غرب گرديد.

Finland Sevastopol joomla