تاریخ ایجاد در 04 مهر 1392

عنوان : نقش مذهب در سياست خارجي ايران در دوره صفويان

استاد راهنما : دكتر محمد باغستاني

استاد مشاور : دكتر علي اصغر داودي

دانشجو : سميه نادر

تاريخ دفاع : 1390

چكيده :

دوره صفويان در تاريخ ايران دوران تجلي شكوه و همبستگي ديني و مليت ايراني است. حكومت صفوي توانست ايران از هم گسيخته را به كشوري واحد تبديل كند. د رابتدا حكومت، شاه اسماعيل به عنوان بنيان گذار اين جنبش بزرگ سعي در ايجاد وحدت سياسي در ايران داشت و براي نيل به اين مقصود ابتكار عمل جالبي را انجام داد. او مذهب شيعه را به عنوان عامل وحدت بخش در ميان اقوام مختلفي كه در ايران تحت حاكميت حكومت هاي ملوك الطوايفي ( حكومت هاي مستقل كوچك محلي ) زندگي مي كردند معرفي مي كرد و سعي داشت تا وحدت سياسي را در قالب وحدت ديني محقق كند.

او جنگ هاي فراواني كرد و در نهايت توانست با موفقيت انسجام ديني و سياسي را به انجام رشاند. بعد از شاه اسماعيل پسرش، شاه طهماسب اين رسالت بزرگ را در حدود پنجاه سال به انجام برساند. دو پادشاه ديگر به نام هاي اسماعيل دوم و محمد شاه به مدت كوتاهي به تخت نشستند.سپس حكومت به شاه عباس رسيد و روند پوياي فعاليت هاي سياست خارجي ايران از اين دوران جان تازه اي گرفت.

شاه عباس مردي مقتدر و پادشاهي بلند نظر بود. او نجات ايران را در بيرون آمدن از انزواي سياسي مي دانست. شاه عباس تلاش كرد با ايجاد ارتباط با دولت هاي خارجي بازرگاني ايران را فعال كند. شاه عباس كبير از طريق انحصار تجارت ابريشم سود سرشاري را نصيب ايران كرد. هدف ديگر شاه عباس رهايي از انزواي ايدئولوژيكي بود. او با ايجاد رابطه ديپلماتيك با دولت هاي مختلف غربي خود را از تسلط عثماني هايي كه سني مذهب بودند رهايي بخشيد.

در اين پايان نامه هدف آن بود كه اثبات شود سياست خارجي شاهان صفوي بيشتر از آن كه تحت تاثير رويكرد مذهب باشد متاثر از خلقيات شخصي شاه است و متدولوژي خاصي به صورت مدون در برنامه كوتاه مدت و بلند مدت دولت صفوي وجود نداشت. شخص شاه هدف گذاري مي كرد، تصميم مي گرفت، اعمال هدف و اجراي تصميمات نيز بر عهده خود شاه بود. با تغيير يك شاه روند سياست خارجي به كلي متحول مي شد. مذهب با توجه به روحيه و تعصبات مذهبي هر پادشاهي سياست خارجي آن دوران رقم مي خورد در نتيجه ما در اين زمان روند ثابت و مشخصي را در سيسات خارجي ايران در دوره صفويه شاهد نيستيم.

Finland Sevastopol joomla