تاریخ ایجاد در 04 مهر 1392

عنوان : تأثير جهان بيني پوزيتيويستي بر توسعه اقتصادي ايالات متحده آمريكا

استاد راهنما : دكتر سعيد گازراني

استاد مشاور : دكتر علي اصغر داودي

دانشجو : مهدي جراحي دربان

تاريخ دفاع :91-1390

چكيده :

اين رساله مي كوشد پل ارتباطي ميان پوزيتيويسم و علم گرايي در ايالات متحده آمريكا و نتايج برآمده از برخورد هاي اين دو جهان بيني در اين كشور باشد . بر اين پايه، يكي از نتايج بارز و مهم برجا مانده از اين دو جهان بيني در ايالات متحده، پيشرفت و توسعه اقتصادي در اين كشور است. پوزيتيويسم با آنكه در اروپا متولد شد اما ظهور و بروزش در ايالات متحده به روشني ديده مي شود و ما مي توانيم يكي از عوامل رشد و توسعه اقتصادي را همين دو جهان بيني بدانيم.

در مورد پوزيتيويسم و علم گرايي آثار متنوع و متعددي وجود دارد، اما در هيچ يك از آثار موجود به بررسي تاثير اين دو جهان بيني بر توسعه اقتصادي ايالات متحده امريكا به طور عمده و گسترده توجهي نشده و در اين باره كاستي بسيار مشاهده مي شود.

براين اساس، پرسش آغازين پوهش عبارت است از: تاثير جهان بيني پوزيتيويستي بر توسعه ي اقتصادي ايالات متحده آمريكا چه بوده است؟ متناسب با پرسش اصلي، فرضيه اصلي عبارت است از: جهان بيني پوزيتيويستي موجب رشد علم گرايي و در نتيجه توسعه ي اقتصادي ايلات متحده آمريكا شده است. در اين پژوهش، جهان بيني پوزيتيويستي به عنوان متغيير مستقل و رشد علم گرايي به عنوان متغيير واسطه و توسعه اقتصادي ايالات متحده آمريكا به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده است.

اين پژوهش، از نظر موضوع بر تاثيرات جهان بيني پوزيتيويستي بر رشد علم گرايي و در نتيجه بروز توسعه اقتصادي؛ از نظر مكاني بر ايالات متحدخ آمريكا و از نظر زماني به آغاز پيدايش ايالات متحده ي آمريكا تا قرن حاضر تمركز يافته است.

فصل اول پژوهش شامل تعاريف و كليات است . در اين فصل با مفاهيمي چون جهان بيني، پوزيتيويسم، علم، علم گرايي، توسعه، توسعه اقتصادي و ... آشنا مي شويم. در فصل دوم به بررسي پوزيتيويسم در ايلات متحده آمريكا پرداخته شده است كه در آن به تاريخچه ايلات متحده، تاثير انديشه ي ترقي بر جامعه آمريكا و ورود پوزيتيويسم به اين كشور اشاره شده است. فصل سوم به توسعه ي اقتصادي ايالات متحده ي آمريكا مه در آن به، نظام اقتصادي اين كشور، وضعيت اقتصادي ايلات متحده پس از استقلال، وضعيت اقتصادي اين كشور پس از قرن نوزدهم، وضعيت اقتصادي آمريكا در حال حاضر و ... اختصاص يافته است . در فصل چهارم به تاثير جهان بيني پوزيتيويستي بر توسعه اقتصادي ايالات متحده آمريكا پرداخته ايم. اين فصل شامل تاثير جهان بيني پوزيتيويستي بر رشد علم گرايي در ايالات متحده، ظهور و بروز علم گرايي در آمريكا، تاثير علم گرايي بر توسعه اقتصادي ايلات متحده و ديگر عوامل مهم و تاثير گذار مهم توسعه اقتصادي در اين كشور است.

بحث پاياني، به نتيجه گيري و ارائه استنتاجات پژوهش اختصاص يافته است. در يك جمع بندي كلي، مي توان گفت تاثير جهان بيني پوزيتيويستي بر رشد علم گرايي در ايلات متحده، چشم گير بوده است و يكي از دلايل پيشرفت و توسعه اقتصادي اين كشور محسوب مي شود اما دلايل ديگري هم در رشد و توسعه اقتصادي آمريكا نقش داشته اند كه به آنها هم در اين پژوهش توجه شده است.

Finland Sevastopol joomla