تاریخ ایجاد در 04 مهر 1392

عنوان : تاثير ساست هاي ميليتاريستي محمدرضا پهلوي بر وقوع انقلاب ايران

استاد راهنما‌: دكتر سعيد گازراني

استاد : دكتر محسن مدير شانه چي

دانشجو : محسن صابر

تاريخ دفاع : 91-1390

چكيده :

ميليتاريسم اصطلاحي است كه از ادبيات سياسي نظامي قابل حذف نيست و با معاني مختلفي به كار مي رود. گاهي آن را سروري ارتش بر دستگاه دولت ( ارتش سالاري ) و در موارد ديگر آن را جنگجويي و يا آمادگي براي به راه انداختن جنگ به كار برده اند. از لحاظ پيشينه تاريخي ميليتاريسم به دولت هاي اوليه بر مي گردد و عامل محرك تاريخ در زمان هاي مختلف بوده است. با نگاهي به تاريخ ايران در مي يابيم كه اكثر تحولات سياسي اجتماعي مبتني بر كنش نيروي هاي نظامي بوده است.

در دوران معاصر رضاشاه پهلوي از ابتداي سلطنت، تكيه خود را بر ارتش گذاشت و ارتش حرفه اي و يكدستي را در ايران به وجود آورد؛ گرچه اين نيرو مقابل متفقين دوام نياورد و فرو پاشيد. محمدرضا پهلوي نيز مانند پدر پايه اصلي قدرت را بر ارتش گذاشت و همان رويه را انتخاب كرد. روندي كه باعث شد تا هزينه گزافي را خرج و صرف ارتش كند. در نهايت روند ميليتاربزه شدن حكومت باعث نارضايتي مردم و انقلاب در ايران شد. با توجه به آن چه اشاره شد پرسش ما در اين تحقيق اين است كه ؛ سياست هاي ميليتاريستي محمدرضا شاه پهلوي چه تاثيري بر وقوع انقلاب ايران داشت؟

بر پايه اين پرسش، فرضيه اصلي پژوهش عبارت است از : سياست هاي ميليتاريستي محمد رضا پهلوي با اتكاي بيش از حد به قواي نظامي موجب افزايش فاصله دولت از ملت و رشد بدبيني در جامعه و در نتيجه وقوع انقلاب شد. البته از آنجا كه پديده هاي سياسي و اجتماعي را تنها به يك عامل نمي توان تنزل داد، غرور كاذب شاه و ناديده گرفتن حقوق مردم، كه موجب رشد نارضايتي اجتماعي شد و تمركز فرماندهي در دست وي كه موجب وابستگي و ناتواني ارتش در جلوگيري از شورش ها شد و جداسازي افسران از جامعه، كه موجب فاصله گرفتن آنها از تحولات سياسي و اجتماعي و عدم درك صحيح از شرايط جامعه شد به عنوان سه فرضيه مكمل ( فرعي ) در پژوهش مورد بررسي و توجه قرار خواهند گرفت.

گردآوري داده هاي پژوهش بر مبناي روش كتابخانه اي و با استفاده از كتب، نشريات، روزنامه ها و اينترنت انجام خواخد شد و روش فرضيه ها بر اساس روش تاريخي تحليلي است.

اين پژوهش در قالب يك مقدمه و چهار فصل ارائه خواهد شد. در فصل اول به چهارچوبه هاي نظري و كليات پژوهش، سير تاريخي ميليتاريسم و پيشينه تاريخي ارتش پرداخته مي شود. در فصل دوم ضمن پرداختن به سير تاريخي ميليتاريسم در ايران به تحولات ارتش در دوران هاي مختلف اشاره مي شود. در فصل سوم فرضيه اصلي پژوهش بررسي خواهد شد و در نهايت در فصل چهارم فرضيه هاي مكمل پژوهش و نتيجه گيري ارائه مي شود.

 

Finland Sevastopol joomla