تاریخ ایجاد در 04 مهر 1392

عنوان : سنخ شناسي فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

استاد راهنما : دكتر علي يوسفي

استاد مشاور‌: دكتر علي اصغر داودي

دانشجو : يدالله طالبي

تاريخ دفاع :‌1390

چكيده :

فرهنگ سياسي جنبه هايي از فرهنگ عمومي را شامل مي شودكه به موضوعات سياسي و نظام سياسي مي پردازد كه در واقع رويكرد و موضع گيري سياسي افراد را نيز در بر مي گيرد و از آنجا كه ما در محيط هاي مختلف شاهد فرهنگ هاي متنوعي هستيم مسلما گونه هاي متفاوتي از فرهنگ سياسي را هم خواهيم داشت. پژئهش حاضر با موضوع سنخ شناسي فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد درصدد است تا گونه هاي فرهنگي اين قشر را مورد شناسايي و بررسي قرار دهد. پرسش هاي بنيادين تحقيق نيز اين گونه مطرح مي شوند كه كدام يك از گونه هاي فرهنگ سياسي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد غلبه دارد ؟ و ديگر اينكه چه عوامل يا متغيير هايي در تنوع فرهنگ سياسي دانشجويان دانشگاه آزاد مشهد موثر است؟

از اين رو براي شناسايي گونه هاي فرهنگ سياسي پنج بعد در نظر گرفته شده است : آگاهي سياسي، باورهاي مشاركتي، علاقه سياسي، اعتماد سياسي و عقيده به مشروعيت سياسي، عناصر مهم در بعد آگاهي سياسي، آگاهي تحقيقي ( خودانگيخته ) و تقليدي ( دگرانگيخته )، در بعد باورهاي مشاركتي،‌ باور دمكراتيك و تئوكراتيك، در بعد علاقه سياسي، حساسيت سياسي ( فعال ) و بي تفاوتي سياسي (‌منفعل )، در بعد اعتماد سياسي، خوش بيني و بدبيني سياسي و در بعد عقيده به مشروعيت سياسي، مشروعيت مدني، ديني و مدني ديني هستند. نهايتا بر اساس نتايج به دست آمده مشخص شد كه سه گونه فرهنگ سياسي داراي بيشتريم فراواني هستند : فرهنگ سياسي دموكراتيك فعال، فرهنگ سياسي دموكراتيك غير فعال و فرهنگ سياسي تئوكراتيك فعال.

در پژوهش حاضر از روش پيمايشي استفاده شده و ابزار گردآوري اطلاعات نيز پرسش نامه مي باشد. از اين رو جامعه آماري 300 نفر دانشجو بوده است كه به روش نمونه گيري احتمالي منظم انتخاب مي شوند. ميدان انجام تحقيق هم دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد مي باشد. ضمن اينكه اين پژوهش داراي چهار فصل مي باشد كه در فصل اول طرح نظري فرهنگ سياسي مورد بررسي قرار مي گيرد. فصل دوم در رابطه با روش پژوهش است. در فصل سوم نتايج داده هاي آماري ارائه مي شود و نهايتا در فصل چهارم اين نتايج مورد تجزيه وتحليل قرار مي گيرد.

Finland Sevastopol joomla