تاریخ ایجاد در 04 مهر 1392

عنوان : سياست هاي امنيتي ليبراليستي آمريكا و مداخله نظامي در افغانستان پس از يازده سپتامبر (‌2001 2008 )

استاد راهنما : دكتر سيد اصغر كيوان حسيني

استاد مشاور : دكتر احمد جوانشيري

دانشجو : محمد خسروي

تاريخ دفاع : 1390

چكيده :

جهان با ورود به هزاره سوم شاهد تحولات شگرفي در سياست خارجي ايالات متحده آمريكا بوده است.در واقع حملات يازده سپتامبر كه با كاهش شديد احساس امنيت در جامعه و حكومت آمريكا همراه بود، زمينه هويت بخشي به سياست خارجي اين دولت بر محوره آموزه " مبارزه با تروريسم " را فراهم كرد؛ آنچه كه در سند امنيت ملي ( سپتامبر 2002 ) با وضوح بيشتري تشريح گرديد. بر اين مبنا،‌رفتار خارجي آمريكا در شرايط جديد تحت تاثير نوعي جهت گيري نوآورانه قرار گرفت و كوشيد به هر طريق ممكن، زمينه هاي دستيابي به اهداف مورد نظر را شكل دهد. در اين ميان، افغانستان به اولين مخاطب اين رويكرد جديد تبديل شد؛ سرزميني كه به واسطه حضور و قدرت يابي القاعده در آن،‌متهم اصلي در جريان وقوع واقعه ي يازده سپتامبر قلمداد شد.

پرسش اصلي كه در اين موضوع مي توانيم مطرح كنيم اين است كه، مهم ترين ويژگي سياست خارجي ايالات متحده امريكا در مورد افغانستان چيست؟ در پاسخ به اين پرسش مطرح شده در پژوهش اين فرضيه مورد نظر قرار مي گيرد كه، سياست خارجي آمريكا در افغانستان بر مبناي بهره گيري همزمان از رويكرد هاي امنيتي ليبراليستي طراحي شده است. بر اين مبنا،‌تصميم سازان و سياست پردازان ايلات متحده آمريكا، علاوه بر توسل به نيروي نظامي و قوه قهريه بر عليه تروريست ها ( اقدامات سخت افزاري )، درصدد اصلاحات سياسي، اقتصاديو اجتماعي از طريق مهندسي اجتماعي سياسي ( اقدامات نرم افزاري ) نيز بر آمده اند. به عبارت ديگر سياست امنيتي ايالات متحده آمريكا به طور عمده، در حضور نظامي و انجام عمليات در مناطق گوناگون اين سرزمين خلاصه مي شود؛ حركتي كه به ضربه هاي سنگيني به گروه هاي تروريستي و اضمحلال يا پراكنده سازي آنان منجر شده. اما از سوي ديگر، سياست هاي ليبرالي آمريكا در قالب موضوعاتي چون گسترش آموزش،‌بهداشت، زمينه سازي با هدف شكل گيري دولت ملي ( دولت سازي ) و تقويت مباني انسجام اجتماعي ( ملت سازي ) خلاصه گرديد. آنچه ايلات متحده آمريكا در انجام اين طرح در فرايند دولت- ملت سازي و تحكيم حكومت مركزي و رشد دموكراسي و نهادهاي مدني در افغانستان انجام مي دهد، موضوعي است كه پيوند اقدامات سخت افزاري‌( رئاليستي‌) و نرم افزاري ( ليبراليستي ) ايالات متحده را به منظور مبارزه با تروريسم به اجرا گذاشته است.

Finland Sevastopol joomla