تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

هدف:

هدف بررسي كلّي اصول سياست خارجي ايران در دوران انقلاب و ويژگي ها و تغييرات آن است. اهميت اين درس براي دانشجوياني كه قصد خدمت در وزارت امور خارجة جمهوري اسلامي ايران را دارند بسيار زياد است.

سرفصل درس:

اصول سياست خارجي؛

قانون اساسي و سياست خارجي؛

سياست نه شرقي و نه غربي؛

ويژگي ها و تغييرات سياست خارجي؛

عقيدتي شدن سياست خارجي؛

خروج از بلوك غرب و وارد شدن به بلوك كشورهاي غيرمتعهد؛

كمك به نهضت هاي آزاديبخش؛

نوسازي دستگاه ديپلماسي؛

عوامل مؤثّر بر تصميمگيري در سياست خارجي؛

مكتب ايدئولوژي؛

رهبري؛

افكار عمومي؛

گروه هاي ذينفوذ و فشار؛

عوامل نظامي و استراتژيك؛

موقعيت اقتصادي و صنعتي؛

فرآيند اجراي سياست خارجي؛

نقش قوة مقنّنه؛

نهاد هاي سياست خارجي؛

مسائل سياست خارجي.

Finland Sevastopol joomla