تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

تئوري هاي انقلاب

هدف:

اين درس به بررسي معنا، جايگاه تاريخي، ضرورت، علل، فرايند، ايدئولوژي، مراحل، نتايج و انواع انقلاب ها ميپردازد.

مواردي كه دانشجويان بايد در اين درس با آنها آشنا شوند:

 • تاريخچه اي از نظريه هاي انقلاب و تحولات آن و تعاريف( انقلاب، جنبش، كودتا و ...
 • آشنايي با نظريه هاي انقلاب با تأكيد بر انقلاب هاي معاصر به ويژه انقلاب اسلامي؛
 • آشنايي با نظريه هاي جنبش هاي اجتماعي با تأكيد بر نظريه هاي جديد و بيداري اسلامي؛
 • آشنايي با مصاديق عيني برخي جنبش هاي اجتماعي در جهان و ايران و جهان اسلام؛
 • انقلاب هاي فرهنگي؛
 • روندها و پيامدهاي انقلاب.

توانايي ها و مهارت هايي كه بايد كسب شوند:

 • توان نقد و بكارگيري تئوري ها ( البته در سطح كارشناسي) و بيان نارساييهاي تئوريهاي انقلاب؛
 • آينده نگري در مورد وقوع انقلاب؛
 • تقسيم بندي مناسبي از انقلاب ها؛
 • آشنايي با عوامل ثبات و بي ثباتي سياسي در كشورها؛
 • تشخيص انقلاب از ديگر انواع تحولات سياسياجتماعي؛
 • مقايسة انقلاب هاي بزرگ جهان؛
 • فرق بين انقلاب، كودتا، شورش، رفورم و جنبش اجتماعي؛
 • اثرات منطقه اي و بين المللي انقلاب هاي بزرگ؛
 • بررسي و تحليل جايگاه رهبري در انقلاب؛
 • بررسي و تحليل رهبري، مردم و مكتب( ايدلوئوژي) شرايط محيطي و... در انقلاب؛
 • بررسي و تحليل دستاوردها و آسيب شناسي انقلاب.

سرفصل درس:

 • كلّيات (تاريخچه، تعريف مفاهيم، علل، اهداف و ساختارها)؛
 • بررسي نظريه هاي انقلاب با تأكيد بر نظريه هاي جديد؛
 • بررسي نظريه هاي جنبش اجتماعي با تأكيد بر جنبش هاي جديد اجتماعي (شبكة اجتماعي و فضاي مجازي)؛
 • بررسي علل ساختاري، عيني و ذهني انقلاب ها، علل دوري و تعامل ساختار و كارگزار در انقلاب ها؛
 • بررسي مصاديق انقلاب هاي بزرگ و مهم؛
 • تمايز انقلاب از اصلاحات كودتا، شورش هاي اجتماعي، شورش هاي ملّي و استقلال طلبانه؛
 • آسيب شناسي انقلاب ها از زاويه هاي گوناگون؛
 • بررسي آراء انديشمندان اسلامي- ايراني درباب انقلاب ها مانند امام خميني (ره)، شهيد مطهري، ابن خلدون و مانند آنان؛
 • رويكرد و پيامدهاي انقلاب؛
 • عوامل بروز انقلاب (رهبري، مردم، مكتب، شرايط محيطي)؛
 • مفهوم انقلاب هاي رنگين و آثار آن در مسائل منطقه و بين الملل؛
 • نظريه انقلاب اسلامي و تأثير آن بر روابط بين الملل (بازتاب ها و دستاوردها).
Finland Sevastopol joomla