تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

فن ديپلماسي و آداب كنسولي

هدف:

بررسي فن ديپلماسي و وظائف يك ديپلمات، تشكيلات كنسولي و وظائف مأموران سياسي اعم از وزير مختار، مأمور سياسي و يا كاردار از اهداف مهم اين درس هستند.

سرفصل درس:

بررسي تاريخ ديپلماسي و ضوابط و روابط بين المللي در جهان؛ مطالعة زندگينامة ديپلمات هاي مشهور و حالت هاي مختلف ديپلماسي در جهان كه نقش مؤثّري در صلح جهاني ايفا كرده است و يا به روابط حسنة دو يا چند كشور كمك كرده است؛ نقش يك ديپلمات در افكار عمومي مردم يك كشور؛ مأموريت خود؛ نقش ديپلما ت ها و قرارداد هاي مختلف سياسي، اقتصادي و نظامي بين كشورها؛ بررسي آداب كنسولي و وظائف كنسولگري ها؛ طبقه بندي نمايندگان سياسي در كنسولگري ها و وظائف آنان؛ محدوديت هاي كنسولگري ها و مسئوليت هاي آنها نسبت به قوانين بين المللي و قوانين كشور مقابل.

Finland Sevastopol joomla