تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

جامعه شناسي سياسي

هدف:

آشنايي دانشجويان با مفاهيم كلّي جامعه شناسي سياسي در جوامع گوناگون.

سرفصل درس:

مفهوم جامعه شناسي سياسي، تصويري كلّي از جامعه شناسي سياسي، عواقب سياسي پيشرفت فنّي، عوامل تضاد هاي سياسي، نظريه هاي مربوط به استعداد هاي فردي، روانكاوي سياست، سرشت هاي سياسي، عوامل جمعي مبارزات، مفهوم طبقه، تضاد طبقاتي، تضاد هاي سياسي، نظريه هاي گوناگون نژادي، افكار عمومي و وسايل ارتباط جمعي، شكل گيري افكار عمومي و نقش آن در جامعه، افكار عمومي به عنوان يك نيروي سياسي، تأثير افكار عمومي بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي، اهميت افكار عمومي از نقطه نظر سياستمداران دولت ها، شناخت وسائل ارتباط جمعي و تأثير و چگونگي فعاليت آنها.

احزاب سياسي، تعاريف، طبقه بندي نظام هاي حزبي، عوامل مؤثّر در شكل گيري نظام هاي حزبي، ساخت داخلي و تشكيلات احزاب، احزاب و روند سياسي آنها، موقعيت احزاب در ميان ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي و اداري، ارتباطات ايدئولوژيك.

گروههاي ذينفوذ: نظرية كلّي دربارة گروه هاي ذينفوذ، مفهوم و تعريف گروه هاي ذي نفوذ، ساخت و گروه هاي مختلف ذينفوذ ( سازمانهاي حرفه اي، سازمان هاي كارفرمائي صنعت و بازرگاني، سازمان هاي دهقاني، گروه هاي خصوصي و گروه- هاي عمومي و...)

گروه هاي فشار:تعاريف، طبقه بندي گروه هاي فشار ( اقتصادي، كشاورزي، انجمن هاي حرفه اي و سياسي و...) ساخت داخلي گروه هاي فشار، روش ها و مجاري اعمال نفوذ، گروه هاي فشار در نظام هاي سياسي گوناگون.

Finland Sevastopol joomla