تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

انديشه هاي سياسي در قرن بيستم

هدف:

آشنا كردن دانشجويان با مكتبهاي عمدة فكر سياسي در قرن بيستم (دانشجويان حتي الامكان از طريق مطالعة آثار متفكران طراز اول هر مكتب با مفاهيم آن مكتب آشنا خواهند شد و در طول ساعت كلاس به بحث هاي نقّادانه خواهد گرفت).

سرفصل درس :

سيري در تحولات سياسي و اجتماعي عمدة قرن بيستم، نخبه گرائي، ماركسيم در قرن بيستم، نيهليسم در قرن بيستم، انديشه-هاي سياسي در جهان سوم، نئو-اومانيسم و راسيوناليسم و ليبراليسم در قرن بيستم.

Finland Sevastopol joomla