تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

مسائل سياسي و اقتصادي جهان سوم

هدف:

آشنايي دانشجويان با مشكلات و موانع موجود در راه رشد كشورهاي جهان سوم و به خصوص مناسبات نابرابر اقتصادي بين كشورهاي سلطه گر و سياست هاي مبتني بر استثمار آنها با كشورهاي جهان سوم.

مواردي كه دانشجويان بايد در اين درس با آن آشنا شوند:

 • مرتبط با توسعه، پيشرفت و تعالي، به ويژه تلاش هاي بومي در اين زمينه؛
 • سياسي جهان سوم و جهان اسلام؛
 • اقتصادي جهان سوم و جهان اسلام؛
 • و علل مشكلات سياسي- اقتصادي جهان سوم و جهان اسلام؛
 • حل مشكلات سياسي- اقتصادي جهان سوم و جهان اسلام؛
 • دولت و جامعه در جهان سوم و جهان اسلام به تفكيك منطقه؛
 • كشورهاي جهان سوم و جهان اسلام؛
 • تاريخي توسعه و توسعه نيافتگي در جهان سوم و جهان اسلام؛
 • و معيارها و شاخص هاي آن و تفاوت آن با رشد اقتصادي؛
 • نظريه هايي دربارة توسعه نيافتگي و ماهيت دولت در جهان سوم و جهان اسلام.

توانايي ها و مهارت هايي كه بايد كسب شوند:

 • نظري مشكلات جهان سوم و جهان اسلام؛
 • به مديريت مشكلات اقتصادي- سياسي جهان سوم و جهان اسلام به ويژه كشور خود؛
 • بايد با تعريف، معيارها و فرمول و فرهنگ توسعه يافتگي و متضاد آن يعني توسعه نيافتگي و مسائل مربوط به آنها آشنا شود و بتواند ريشه ها و علل عقب ماندگي را به طور كاربردي شناسايي و حلّ و رفع كند.

سرفصل درس:

 • توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي؛
 • توسعه و نوسازي؛
 • كاركرد گرا درباب توسعه؛
 • تكامل گرا درباب توسعه؛
 • نوسازي جديد؛
 • وابستگي؛
 • وابستگي جديد؛
 • نظام جهاني؛
 • اسلامي توسعه و نوسازي؛
 • ويژگي كشورهاي در حال توسعه؛
 • چالش هاي ساختاري كشورهاي در حال توسعه؛
 • چالش هاي بين المللي كشورهاي در حال توسعه؛
 • ربطه دولت و جامعه در كشورهاي در حال توسعه؛
 • و آشوب سياسي در كشورهاي در حال توسعه؛
 • فساد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشورهاي در حال توسعه؛
 • نابرابري اقتصادي و مقاومت در جهان در حال توسعه؛
 • وابستگي متقابل و توسعه؛
 • راه رشد غير سرمايه داري و توسعه؛
 • اخلاق، فرهنگ و هويت در توسعه.
Finland Sevastopol joomla