تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

مسائل نظامي و استراتژيك معاصر

 

هدف:

آشنا ساختن دانشجويان با عمده ترين مسائل و موضوعات استراتژيك نظامي دوران پس از جنگ جهاني دوم.

سرفصل درس:

  • دربارة استراتژي، جنگ و تعاريف و علل آن؛
  • نظامي تعيين كنندة استراتژي: پيشرفت هاي تكنولوژي نظامي، سلاح هاي استراتژيك، گردآوري اطّلاعات، شركت هاي سازندة تسليحات و مجتمع هاي نظامي و صنعتي؛
  • ساختاري تعيين كنندة استراتژي: عوامل بين المللي، ملّت-كشور، سازمانهاي بين المللي؛
  • مختلف استراتژي هاي نظامي: انواع استراتژي ها با توجه به ميدان هاي نبرد، استراتژي هاي نظامي پس از جنگ جهاني دوم؛
  • نظامي ايالات متّحدة آمريكا و اتّحاد جماهير شوروي از جنگ جهاني دوم به بعد؛
  • استراتژي هاي نظامي معاصر: بلوك بندي هاي سياسي و نظامي، مسابقة تسليحاتي پايان ناپذير، بروز جنگهاي داخلي و منطقه اي، تحكيم عقب ماندگي؛
  • سلاح عمومي: سراب يا واقعيت؛
  • نتیجه گیری
Finland Sevastopol joomla