تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

مسائل اقتصادي و سياسي نفت در ايران

 

هدف:

لازم است كه دانشجويان از نقش صنعت نفت در ايران و همچنين اهميت اقتصادي و سياسي نفت و به خصوص نقش غارتگران و سياست هاي تحميلي آنان آگاه شوند.

سرفصل درس:

  •  تاثیر كشف منابع نفتي بر اوضاع سياسي ايران؛
  • اهمیت صنعت نفت؛
  • تاریخچه كسب امتياز نفت در ايران؛
  • امتیاز نفت دارسي؛
  • تجديد قرارداد دارسي و يا قرارداد 1932
  • ملی شدن صنعت نفت؛
  • قرداد كنسرسيون (1954 ) و پيامدهاي سياسي اجتماعي آن؛
  • بحران انرژي74-1973 وضعيت نفت ايران از اين زمان به بعد؛
  • تاثیر نفت در اقتصاد ايران از تاريخ كشف منابع نفتي در ايران؛
  • چگونگی و علل واقعي تأسيس اوپك و روند توسعة آن.
Finland Sevastopol joomla