تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

سياست خارجي قدرت هاي بزرگ

هدف:

آشنا ساختن دانشجويان با عملكرد و ساختار سياست گذاري خارجي قدرت هاي بزرگ.

سرفصل درس:

چهارچوب و ارزش هاي حاكم در سياست خارجي آمريكا، تعريف منافع ملّي از ديدگاه سازندگان سياست خارجي آمريكا، تأثير عوامل داخلي در شكل گيري سياست خارجي آمريكا، معيارها و عوامل خارجي مؤثّر در سياست خارجي آمريكا، بررسي سياست خارجي امريكا در چهارچوب بلوك سرمايه داري، بررسي عوامل خارجي در فرآيند سياست گذاري خارجي شوروي، سياست خارجي شوروي در چهارچوب بلوك سوسياليستي، نقش حزب كمونيست و سازمانهاي وابسته به آن در سياست خارجي شوروي، زمينه ها و عوامل مؤثّر در سياست خارجي چين، دگرگوني در سياست خارجي چين، سياست خارجي چين در قبال دو ابر قدرت و جهان سوم، سياست خارجي برخي از قدرتهاي بزرگ اروپايي از جمله انگلستان، فرانسه و آلمان، مسائل سياست خارجي هند (عوامل مؤثّر داخلي و خارجي در شكل گيري سياست خارجي هند، سياست خارجي هند در قبال دو ابرقدرت)، اثرات سياست خارجي قدرت هاي بزرگ بر يكديگر و آثار آن در سياست بين المللي، جمع بندي.

Finland Sevastopol joomla