تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

روابط خارجي ايران از 1320 تا 1357

 

هدف:

بررسي كلّي اصول سياست خارجي ايران در دوران سلطنت محمدرضا شاه با تأكيد بر دو گرايش عمدة حاكم در سياست خارجي( موازنه منفي، موازنه مثبت) است و نيز بررسي كلّي اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران. به علّت حجم زياد مطالب و مسائل، سر فصل درس بيشتر به تجزيه و تحليل انگيزه ها و علل تغيير و تحولات و نيز چگونگي تصميمگيري درسياست خارجي توجه خواهد داشت، تا به شرح كامل وقايع و روابط با ساير دول.

(تاريخ روابط خارجي تا پايان دوران پهلوي ) دوران گسترش و نهادينه شدن سلطه پيشنهادي

 • استعمار و به قدرت رسيدن رضا خان؛
 • در اقتصاد جهاني و نياز نظام سرمايه داري به منطقة نفوذ؛
 • انگليس در به قدرت رساندن رضاخان؛
 • امريكا در برخورد با ايران (توسعة همكاري هاي اقتصادي- سازماني)؛
 • انگليس و امريكا در دوران رضا شاه؛
 • ايران به نيروي سوم؛
 • در جنگ دوم جهاني:
 • oهمكاري با آلمان؛
 • oاشغال ايران؛
 • oقرار داد سه جانبة ايران- انگليس- اتحاد شوروي؛
 • oكنفرانس تهران؛
 • oبحران آذربايجان.
 • شدن صنعت نفت ( نقش امريكا، انگليس و امريكا)؛
 • 28 مرداد و ادامة وابستگي راهبردي ايران؛
 • با امريكا و دولت دست نشانده؛
 • هاي فرهنگي ايران با جهان غرب؛
 • مستقل ملّي ايران و افزايش قيمت نفت؛
 • ايران در پيمان هاي دفاعي- امنيتي منطقه اي؛
 • هاي اقتصادي منطقه اي ايران ( (1 )R ) الف: پيمان بغداد؛ ب: پيمان نستر.

تاريخ روابط خارجي در دوران جمهوري اسلامي ايران(دوران مقابله و رويارويي با سلطه)

 • اسلامي، واكنش هويتي در برابر جهان غرب؛
 • هويتي در روابط خارجي؛
 • گرايي و صدور انقلاب در انديشة روابط خارجي ايران؛
 • مرحله اي ايران و قدرت هاي بزرگ:
 • oتسخير سفارت امريكا؛
 • oحملة نظامي امريكا به ايران(حادثة طبس)؛
 • oكودتاي نوژه؛
 • oتحريم اقتصادي ايران؛
 • oتهديدات راهبردي ايران.
 • ايران واتحاد جماهير شوروي(تضاد و همكاري)؛
 • ايران و عراق(مقاومت در فضاي منطقه اي)؛
 • روابط با كشورهاي صنعتي (در دوران سازندگي)؛
 • روابط با كشورهاي اروپايي (در دوران اعتمادسازي)؛
 • هويتي با قدرت هاي بزرگ (مقاومت مؤثّر)؛
 • بحراني در روابط خارجي ايران:
 • هاي هسته اي ايران؛
 • oحمايت از جنبش هاي آزاديبخش؛
 • oصلح اعراب ، اسرائيل و جنبش انتفاضه در خاور ميانه.
Finland Sevastopol joomla