تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

منابع

انقلاب اسلامي ايران

هدف:

بررسي تاريخي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي انقلاب اسلامي ايران و بررسي ويژگي هايي كه از لحاظ ايدئولوژي و رهبري از اهميت خاصي برخوردار بوده اند.

سرفصل درس:

الف- بررسي انگيزه ها و عوامل مؤثّر در پيدايش انقلاب از جمله مطالعة انقلابات ايران در قرن معاصر و تجارب آموخته شده از آنها، نقش تعاليم اسلام و نقش روحانيون، نقش تحصيلكرده ها و از همه مهمتر نقش رهبري و ولايت فقيه در انقلاب اسلامي اخير؛

ب- مشكلات بعد از انقلاب: ايجاد تشكيلات جديد، رخنة عوامل بيگانه، وجود فرهنگ غربي و غرب زدگي، وجود فرهنگ مصرفي، وابستگي وسيع صنعتي، فرهنگي و كشاورزي ايران به خصوص به امپرياليست آمريكا؛

ج- عكس العمل امپرياليسم جهاني: انقلاب اسلامي به عنوان عامل تحرّك در جنبش هاي آزاديبخش جهان و به خطر افتادن منافع امپرياليسم و هوادارانش در كشورهاي تحت سلطه و به ويژه كشورهاي مسلمان منطقه، دخالت امپرياليسم در امور داخلي ايران (ترور، خرابكاري، تحريك و حمله )نظير مسألة كردستان و جنگ تحميلي در رابطه با مشكلات امروزي انقلاب اسلامي.

 

Finland Sevastopol joomla