تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

تحولات سياسي و اجتماعي ايران ( از 1228 تا1320)

هدف:

بررسي تحولات سياسي و اجتماعي ايران در سالهاي 1228 تا 1320 با تأكيد بر نقش قدرت هاي بزرگ در اين تحولات.

سرفصل درس:

 • مسائل سلطنت و دولت و تأثير نفوذ بيگانگان بر آنها و نيز عامل اجراي قدرت دولت يعني نيروهاي مسلح؛
 • عمده ترين مسائل اجتماعي، سياسي و اقتصادي شهرها و روستاها؛
 • و بررسي عمده ترين امتيازات اخذ شده توسط قدرت هاي خارجي و تأثير آنها بر اوضاع سياسي و اقتصادي جامعه؛
 • علل فرهنگي، اقتصادي و سياسي انقلاب مشروطيت، تكوين و روند آن، پيروزي و شكست آن؛
 • رويدادهاي عمدة سياسي- اجتماعي و انقلابي و تغييرات اساسي نهادهاي حكومتي از خلع محمد علي شاه، تا انقراض قاجاريه؛
 • و بررسي شرايط سياسي و اقتصادي داخلي و بين المللي روي كارآمدن رضا خان؛
 • و گسترش قدرت سياسي و نظامي دولت، گرايش به سوي ارزش هاي غربي در زمينه هاي فرهنگي، حقوقي و اداري، ساخت اقتصادي، اجتماعي كشور در آستانه جنگ جهاني دوم.

 

تحولات سياسي و اجتماعي ايران ( از 1320 تا 1357)

هدف :

بررسي ريشه هاي تاريخي، سياسي، اجتماعي تحولات اخير ايران با تأكيد بر رويدادهاي سال هاي قبل از انقلاب و نقش شخصيت هاي مذهبي و سياسي در اين تحولات.

سرفصل درس:

 • و بررسي علل اشغال نظامي و آثار سياسي و اجتماعي آن، مجلس چهاردهم و تلاش قدرت هاي بزرگ به منظور دستيابي به امتيازات نفتي، مسألة آذربايجان و كردستان، جنبش ملّي شدن صنعت نفت و استقرار حكومت مصدق، كودتاي 28 مرداد و علل وقوع آن، پيامدهاي 28 مرداد 1332 و تحولات ناشي از حكومت كودتا، كابينه ها و عدم ثبات سياسي تا طرح؛ اصلاحات ارضي، مسألة انجمن هاي ايالتي و ولايتي و قيام 15 خرداد 1342 ، تحولات سياسي سال هاي 1342 تا 57.
 • و بررسي چگونگي ايجاد سازمان ها و احزاب و گروه هاي سياسي در سالهاي 1320 تا 1357 و روند توسعه و نقش آنها بر تحولات سياسي و اجتماعي جامعه ايران؛
 • و بررسي قشربندي اجتماعي و ماهيت دولت حاكم بر جامعة ايران؛
 • اوضاع كشاورزي و رفرم ارضي و علل طرح و پيامدهاي آن.

Finland Sevastopol joomla