تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

متون سياسي به زبان خارجي ( الف و ب)

 

هدف:

آشنايي دانشجويان علوم سياسي با واژه ها و اصطلاحات سياسي در زبان خارجي براي استفاده از كتب و منابع خارجي در مطالعات خويش.

سرفصل درس:

الف) واژه ها و اصطلاحات سياسي، ترجمة متون سياسي به فارسي و بالعكس

ب) ادامة درس زبان تخصصي " الف " در سطوح پيشرفته تر.

Finland Sevastopol joomla