تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

انديشه هاي سياسي در اسلام و ايران

هدف:

آشنايي با تحولات، تفكرات سياسي و نحوة انديشه و تأمل متفكران سياسي اسلامي.

 

مواردي كه دانشجويان بايد در اين درس با آن آشنا شوند:

 • لحاظ تاريخي با شكل گيري انديشه هاي سياسي مختلف در قلمرو اسلامي آشنا شود؛
 • تحول انديشة سياسي اسلام در مسير تاريخ تفكّر را بياموزد و فراز و فرودهاي فكري در قلمرو انديشة سياسي اسلام را شناسايي كند؛
 • ظرفيت ها و پتانسيل هاي انديشگي در جهان اسلام اطّلاع پيدا كند و بتواند در حوزة نظريه پردازي و نسبت سنجي آن با ساير تمدنها از آنها بهره بگيرد؛
 • مختلف ( فلسفي، فقهي، كلامي، تاريخي) به حوزة سياست در انديشة سياسي اسلام را فرا بگيرد.

توانايي ها و مهارت هايي كه بايد كسب شوند:

 • بتواند با تكيه بر آموخته هاي اين درس، به ارائة ديدگاه هاي كلي در قلمرو انديشة سياسي اسلام اقدام كند؛
 • منظرهاي مختلف به انديشة سياسي اسلام را از يكديگر تفكيك نمايد؛
 • تحقيق و پژوهش در قلمرو انديشة سياسي اسلام را به دست آورد و بتواند در مقايسه با ساير تمدن ها به ارزيابي علمي بپردازد؛
 • بتواند از كيان تفكّر اسلامي در مقابل هجمه ها به اسلام و انديشة سياسي اسلام دفاع نمايد؛
 • تحليل مسائل سياسي از منظر انديشة سياسي اسلام را پيدا كند؛
 • درك مسائل انديشة سياسي اسلام و ايران را پيدا كند؛
 • جستار و اقتباس پاسخ ها از منابع اصلي دست اول و دوم را پيدا كند؛
 • درك و توصيف مباني انديشة سياسي اسلام و ايران را پيدا كند.

سرفصل درس:

 • سياسي اسلام از چشم انداز فلسفة سياسي در فلسفة مشّاء، فلسفة شرق تمدن اسلامي (فارابي، ابن سينا)، فلسفة غرب تمدن اسلامي( ابن باجه، ابن طفيل، ابن رشد)، حكمت اشراق سهروردي و پيروانش، حكمت متعالية ملاصدرا و پيروانش؛
 • سياسي اسلام از چشم انداز كلام اسلامي: وجوه افتراق بنيادي انديشه هاي سياسي تشيع و تسنّن؛
 • سياسي در اندرز نامه هاي اسلامي: عقلانيت سياست نامه نويسي و ادبيات سياسي و جايگاه آن در انديشة سياسي، سياست نامة خواجه نظام الملك طوسي، نصيحه الملوك غزالي؛
 • و فلسفة سياسي جديد اسلامي، نوانديشي ديني و حوزة سياست، سياست متعاليه از منظر حكمت متعاليه، مردمسالاري ديني، شوراكراسي اسلامي، بررسي انديشه ها، آثار و سيرة سياسي امام خميني(ره)؛
 • سياسي در ايران قبل از اسلام؛
 • انديشه هاي سياسي در متون سياسي عصر ساساني ( نامة تنسر، انديشة مزدك، ماني، بزرگمهر...) و تأثير انديشه هاي ايران بر يونان باستان؛
 • سياسي در اسلام معاصر: مواجهة دنياي اسلام با غرب، تاثير تمدن غرب بر افكار مسلمانان، پيدايش انديشة ناسيوناليسم، دموكراسي، مشاركت و... همچنين تلفيق آن با تعاليم اسلام؛
 • انديشة سياسي در مشرق زمين، بررسي رابطة دين و سياست در انديشة سياسي ايران، بررسي انديشة آرمان شهري و شاهي آرماني ايران باستان.
Finland Sevastopol joomla