تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

ديپلماسي و رفتار سياسي در اسلام

 

هدف:

آشنايي با شيوه ها و رفتار هاي سياسي اي كه پيامبر (ص) در سياست خارجي داشتند و اصول و مباني ديپلماسي اسلام و توانا شدن در رعايت اين شيوه ها در مسئوليت هاي ديپلماتيك.

 

مواردي كه دانشجويان بايد در اين درس با آنها آشنا شوند:

 • سياست خارجي دولت هاي اسلامي و سازمان هاي بين المللي اسلامي؛
 • مفهوم صلح در منابع اسلامي؛
 • بررسي مفاهيم : گفتگو، قراردادهاي بين المللي، سفارت و نمايندگي و پناهندگي و آتش بس، حقوق جنگ يا حقوق بشر دوستانه شامل وضعيت اسرا و اماكن و اقليت ها و نظاميان در منابع اسلامي؛
 • بررسي عملكرد روابط خارجي با تأكيد بر تاريخ اسلام؛
 • بررسي مفهوم جنگ و جهاد در منابع اسلامي؛
 • فلسفة شكل گيري رفتار سياسي در اسلام و روش فهم رفتار سياسي در آن؛
 • انواع رهيافت ها و تعاريف درباب رفتار سياسي و ديپلماسي در اسلام.

توانايي ها و مهارت هايي كه بايد كسب شوند:

 • مفهوم جهاد و برخورد مسلحانه را با توجه به منابع اسلامي و تاريخ اسلام بيان كند؛
 • نگرش همزيستي مسالمت آميز اسلامي و آداب ديپلماتيك اسلامي را تشريح نمايد؛
 • وضعيت ديپلماتيك موجود در جهان اسلام را بررسي كند و جهاني شدن و مفهوم امت را تبيين نمايد؛
 • مفهوم صلح را با توجه به منابع اسلامي و تاريخ اسلام بيان كند؛
 • نگرش ديپلماسي اسلامي را تحليل كند؛
 • با سامانة نهادي كه عهده دار اجراي رفتار سياسي در اسلام است، آشنا باشد؛
 • با سيستم استدلال براي بدست آوردن احكام و آداب رفتار سياسي در اسلام آشنا باشد؛
 • با سامانة ايدئولوژيكي كه رفتار ديپلماتيك در اسلام را توجيه كند آشنا باشد؛
 • مكانيزم هاي اجراي رفتار سياسي در اسلام را درك كرده باشد؛
 • زنجيره اي از واژگان و شبكه اي از مفاهيم را با محوريت رفتار ديپلماسي در اسلام به دست آورده باشد.

سرفصل درس:

 • تعاريف؛
 • تحولات، ديپلماسي پيامبر، ديپلماسي خلفاي راشدين، ديپلماسي در عصر خلافت امويان، ديپلماسي در عصر خلفاي عباسي، ديپلماسي در عصر امپراتوري عثماني، ديپلماسي در عصر حاضر؛
 • ظهور و پيدايي سامانة رفتار ديپلماتيك در اسلام؛
 • سامانة نهادي : وزارت، سفير و سفارت، كنسول و روابط كنسولي، سازمان اطلاعات، رسانه هاي عمومي؛
 • سامانة مادي : بيت المال، خمس، زكات، موقوفات و...؛
 • سامانة ايدئولوژيك: مباني، اصول، قواعد، احكام، آداب، حكمت ها، اسرار و...؛
 • پناهندگي؛
 • چگونگي و چرايي تقدم صلح بر جنگ در ديپلماسي اسلامي؛
 • " امت " واحد سياسي حقوقي؛
 • فقه سياسي و روابط مسالمت آميز؛
 • روابط با ملل بيگانه در تاريخ اسلام؛
 • اسلام و روابط مسالمت آميز؛
 • جهان شمولي، خاتميت و رابطه با ساير ملل (اديان)؛
 • اسلام و جهان شمولي؛
 • ارتباط كشورهاي اسلامي با اديان ابراهيمي و غيرابراهيمي؛
 • آشنايي با سازمان هاي بين المللي اسلامي؛
 • حقوق اقليت ها درون مرز هاي اسلامي؛
 • تعريف بيگانگان؛
 • گفتگو در منابع اسلامي؛
 • ارتباط كشور هاي اسلامي با جوامع لائيك و سكولار؛
 • چيستي روابط مسالمت آميز؛
 • دولت و ملّت در جهان اسلام؛
 • ديپلماسي از ديدگاه اسلام؛
 • سفارت و سفير و مصونيت با تأكيد بر حكومت نبوي.
Finland Sevastopol joomla