تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

 

نظام سياسي و دولت در اسلام

هدف:

بررسي ديدگاه اسلام در زمينة پيدايش دولت و عناصر تشكيل دهندة دولت و نظام سياسي توحيدي و نهادهاي آن و اصول حاكم بر نظام سياسي اسلام و نهاد رهبري و امامت و حاكميت الهي در امامت بالاصاله و امامت نيابي و شرايط رهبري و حدود اختيارات رهبر و رابطه امامت با حاكميت ملي.

سرفصل درس:

  • ديدگاه اسلام در زمينة دولت(پيدايش دولت و عناصر تشكيلدهندة دولت و حاكميت از ديدگاه اسلام و اهداف دولت اسلامي)؛
  • نظام سياسي اسلام (اصول حاكم بر نظام سياسي و ضرورت تشكيل حكومت و مباني عقيدتي نظام سياسي و منابع حقوقي نظام سياسي در اسلام و منبع قدرت و ملاك مشروعيت دولت اسلامي)؛
  • رهبري و امامت در نظام سياسي اسلام ( تعريف امامت و رهبري و انواع رهبري ها، اصول كلّي رهبري در نظام توحيدي ورهبري مكتبي و جهاني بر اساس تفكّر توحيدي و امامت بالاصاله و صفات و خصائص آن، رهبري در طرح امامت بالاصاله،امام مجري حاكميت الهي، كتاب و امام به عنوان دو پاية مكتب، ضرورت امام شناسي، امامت در متون اسلامي، ابعاد و عناصرامامت، مركزيت ايدئولوژيكي امام، گزينش الهي امام، بيعت و پذيرش مردم، اسوه بودن امام، عصمت امام، مسئوليت هاي خطير امام، حدود اختيارات امام، حضور و غيبت امام، امامت نيابي، رهبري در امامت نيابي و شرايط آن، نظرات فقها در مسألة ولايت فقيه، ادلّة فقهي ولايت فقيه، حدود اختيارات و وظايف فقيه، لزوم تبعيت مردم از فقيه عادل، قدرت اجرايي فقيه و ولايت اطاعت و ولايت تصرف و ولايت نظارت و ولايت افتاء و ولايت قضا و ولايت در امور سياسي و ولايت در امورحسبيه، ولايت فقيه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شرايط رهبري و شيوه هاي انتخاب رهبري و مسئوليتهاي قانوني رهبر، نهاد خبرگان، رابطة رهبري و حاكميت ملّي و رهبري و آراء عمومي).
  • ساخت كلّي حكومت اسلامي؛
  • نهادهاي حكومت اسلامي (قوة مقننه و مسئوليت هاي آن، حدود قانونگذاري در اسلام، قلمرو و مباحات و مالانص فيه، رابطة قوه مقننه با حاكميت الهي و رابطة قوه مقننه با آراء مردم، جريان تهيه و تصويب قوانين در نظام سياسي اسلام، قوة مجريه و شرايط و حدود مسئوليت هاي آن، قدرت اجرايي به عنوان اختيارات انبياء، اهميت قدرت اجرائي در اسلام، نهادهاي قوة مجريه با حاكميت الهي، رابطة قوة مجريه با حاكميت ملّي، قوة قضائيه و استقلال و اهداف و حدود وظايف آن، نهادهاي قوة قضائيه با حاكميت الهي، رابطة قوة قضائيه با آراء مردم، نقش هيأت منصفه، حقّ دادخواهي و اصالت عدالت و ضرورت حفظ و گسترش حقوق مردم و آزادي هاي اساسي)؛
  • شكل حكومت اسلامي؛
  • آزادي ها و حقوق مردم( آزادي هاي اساسي و حقّ مساوات و حق امنيت و حقّ دادخواهي و حقّ آموزش و حقّ تأمين اجتماعي).
Finland Sevastopol joomla