تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

حقوق بين الملل خصوصي

هدف:

آشنايي با اصول تابعيت بيگانگان و اشخاص (حقوق طبيعي) در كشورها.

 

مواردي كه دانشجويان بايد در اين درس با آن آشنا شوند:

 • تاريخچة تعريف حقوق بين الملل خصوصي و منابع آن و تفاوت هاي آن با حقوق بين الملل عمومي؛
 • مكاتب و نظريه هاي موجود در باب حقوق بين الملل خصوصي؛
 • تابعيت و اقامت اشخاص حقيقي و حقوقي؛
 • حقوق بيگانگان به صورت كلّي و نيز حقوق بيگانگان در ايران و اسلام؛
 • تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها در حقوق بين المللي خصوصي؛
 • قوانين و مقرّرات مربوط به حقوق و تكاليف بيگانگان در ايران؛
 • قوانين و مقرّرات مربوط به تعارض قوانين در ايران و برخي كشورهاي ديگر(فرانسه و...).

توانايي ها و مهارت هايي كه بايد كسب شوند:

 • حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي و حقوقي بيگانه را بداند؛
 • اصول و مباني حقوق بيگانگان در نظام بين المللي را بيان كند؛
 • تفاوت هاي حقوق بين المللي خصوصي با حقوق بين المللي عمومي را بيان كند؛
 • طرق تحصيل و ترك تابعيت ايران و بازگشت به تابعيت ايران و تابعيت مضاعف؛
 • تسلّط به قوانين و مقرّرات لازم الاجرا در ايران در رابطه با كلّية مسائل و موضوعات ح.ب.خ؛
 • تطبيق مقررات ايران مربوط به ح.ب.خ برخي كشورهاي ديگر مثل فرانسه؛
 • ارزيابي دعاوي حقوقي بين المللي خصوصي از طريق اينترنت و ساير مراجع؛
 • توان مراجعه به پرونده هاي قضايي مربوط به دعاوي بين المللي خصوصي.

سرفصل درس:

 • تاريخچه، تعريف و منابع حقوق بين المللي خصوصي؛
 • اصول و مباني مكاتب و نظريه هاي حقوق بين الملل خصوصي؛
 • تابعيت و اقامت اشخاص حقيقي و حقوقي؛
 • حقوق بيگانگان در اسلام و ايران و در ساير كشورها؛
 • تفاوت هاي حقوق بين الملل خصوصي با حقوق بين الملل عمومي؛
 • تعريف تعارض قوانين و تعارض دادگاه ها و مقامات در حقوق بين المللي خصوصي؛
 • چگونگي برخورد و حل و فصل مسائل مرتبط با احوال شخصيه، اموال، قرارداد ها در حقوق حاكم بين -الملل خصوصي؛
 • كاربردهاي حقوق بين الملل خصوصي؛
 • سيستم هاي حل تعارض؛
 • افراد بدون تابعيت و مسائل مربوط به آن؛
 • تحصيل و لغو تابعيت و تابعيت مضاعف؛
 • مسائل اشخاص حقيقي و حقوقي بيگانه در ج.ا.ا؛
 • تعارض ميان معاهده و قانون اساسي؛
 • ضرورت انعقاد معاهدات ميان دولت هاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در زمينة حقوق بين الملل خصوصي؛
 • تفسير معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بين الملل خصوصي.
Finland Sevastopol joomla