تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

حقوق اداري (كلّيات و ايران)

 

هدف:

آشنا ساختن دانشجويان با نهادها، سازمانهاي اداري و تشكيلات وزارتخانه ها و همچنين حدود قلمرو اختيارات آنها.

مواردي كه دانشجويان بايد در اين درس با آن آشنا شوند:

 • مسائل حقوق اداري (تعاريف، منابع، مسائل و موضوعات و ساختار نظام اداري در كشور يعني نظام اجرايي و قضايي)؛
 • حقوق اداري و روش هاي ادارة كشور، تمركز، عدم تمركز و...؛
 • با سازمان اداري كشور( نظير وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراها، نظام صنفي)؛
 • و نظام اداري در اسلام( درك آن، سنت و...)؛
 • تصميمات اداري، مقامات اداري؛
 • حقوق اداري ايران و سبك حاكم بر آن، امكان مقايسة نظام اداري ايران با ساير نظام هاي اداري جهان؛
 • با ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كلّ كشور، دادگاه هاي اداري و تخلّفات اداري، كميسيون اصل 90 و ديوان محاسبات؛
 • با چشم انداز 20 ساله و برنامة پنج ساله و بودجة ساليانه؛
 • كشوري.

توانايي ها و مهارت هايي كه بايد كسب شوند:

 • طرح دعوا در ديوان عدالت اداري را بشناسد؛
 • اداري را بشناسد؛
 • وزارتخانه ها و مؤسسات عمومي غير دولتي، شركت هاي دولتي و شوراي اسلامي را در نظام اداري كشور دريابد؛
 • مقرّراتي از قانون برنامة پنجم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري كه مرتبط با نظام اداري كشور است آشنا شود؛
 • مفهوم حقوقي اداره؛
 • منابع حقوق اداري در ايران و جهان؛
 • تفاوت مراجع اداري مركزي و اختلاف آنها با مراجع دولتي در محل؛
 • سيستم تمركز و عدم تمركز و نهاد هاي مرتبط با آنها؛
 • قوانين عادي و آيين نامه با قانون اساسي؛
 • شناختن حقوق اداري و نظام اداري و درك جايگاه نظام اداري ايران در جهان؛
 • شدن و آمادگي بسترهاي لازم براي كاربرد اندوخته هاي علمي در حوزة عمل؛
 • استفاده از توانايي دانشجو در نظام اداري ايران؛
 • آنچه آموخته اند با واقعيات اداري كشور؛
 • از سيستم اداري كشورهايي كه بر پاية يك نظام آرماني ديني استوار شده اند؛
 • برخورد صحيح با ارباب رجوع مبتني بر اخلاق اسلامي.

سرفصل درس:

 

 • تعريف  و مفاهيم شاخص هاي سازمان و اداره؛
 • تعريف حقوق اداري و استخدام كشوري؛
 • جايگاه حقوق اداري در تقسيمات حقوق؛
 • سبک هاي اداري امور كشور (نظام مركز، عدم مركز) و محاسن و معايب آنها؛
 • تفاوت حقوق اداری با حقوق خصوصي و ارتباط حقوق اداري با ساير رشته ها (حقوق سياسي،حقوق كار،حقوق جزا،حقوق ماليه)؛
 • وزارتخانه (تعريف وزارتخانه،نحوة تشكيل،ساختار وزارتخانه ها، تاريخچة تشكيل وزارتخانه ها در ايران) واختيارات وزراء؛
 • سازمان بازرسي كل كشور ديوان عدالت اداري، كميسيون اصل 90 و ديوان محاسبات؛
 • آشنايي با هيأت هاي رسيدگي به تخلّفات اداري، تخلّفات اداري، مجازات هاي اداري؛
 • شيوه هاي نظارت، ارزيابي، شكايت ارباب رجوع در نظام اداري؛
 • حقوق اداري در قرآن و نهج البلاغه و ساير روايات
Finland Sevastopol joomla