تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

مباني انديشه هاي سياسي در اسلام

هدف:

آشنايي با متون و منابع اسلامي در زمينة انديشه هاي سياسي به نحوي كه دانشجو از قدرت استفاده از متون اسلامي برخوردار شود.

سرفصل درس:

مقدمه : رابطة دين و سياسي( با استفاده از متون و منابع اصيل اسلامي )

بخش اول : مباني انديشه هاي سياسي در قرآن (آيات الاحكام سياسي)

در اين بخش تعدادي از آيات قرآن در زمينة مسائل كلّي سياسي از قبيل : سياست و حكومت، مبارزة انبياء با جبهة طاغوت و استكبار، نيز مساوات، آزادي، استقلال، آراء عمومي، شورا، امر به معروف و نهي از منكر، جهاد، صلح و جنگ، قراردادهاي سياسي (ذمه، امان، هدنه) ، حكميت، وحدت، حكومت جهاني و امامت مستضعفان و نظائر آن به تناسب آيات سياسي بحث ميشود.

بخش دوم : مباني انديشه هاي سياسي در حديث و سيره

در اين بخش قسمتي از سيرة سياسي پيامبر اسلام (ص) و خطبه و نامه هاي سياسي نهج البلاغه مورد بررسي قرار ميگيرد.

بخش سوم : قواعد سياسي فقه از قبيل : 1) نفي سبيل؛ 2) معاونت براتم؛ 3) غرر؛4) ميسور؛ 5) بدعت و تشريع؛ 6) ولايهالحاكم.

 

 

Finland Sevastopol joomla