تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران

هدف:

آشنايي با ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران و توانايي در تحليل حقوقي و اساسي قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران، نهادها، رهبري و حقوق ملّت.

 

مواردي كه دانشجويان بايد در اين درس با آن آشنا شوند:

 • در زمان غيبت كبراي حضرت امام زمان (عج) اطاعت از ولي فقيه ضرورت جامعه و از واجبات
 • جدايي دين از سياست و اينكه سياست به مفهوم ادارة جامعه، همان حكومت است؛
 • با نحوة ارتباط قوا با يكديگر، جايگاه شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام؛
 • در نظام الهي همة قوا زير نظر ولايت امر هستند و در واقع قواي سهگانه بازوي اجرايي و عملي
 • هستند؛
 • قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
 • ملّت در جمهوري اسلامي ايران؛
 • و اختيارات نهادها و مقامات اسلامي جمهوري اسلامي ايران؛
 • قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تصويب تاكنون؛
 • تدوين قانون اساس جمهوري اسلامي ايران؛
 • مربوط به حقوق عمومي در ايران؛

 

توانايي ها و مهارت هايي كه بايد كسب شوند:

 • تحليل نمايند كه اسلام دين حكومت است و بدون حكومت اجراي احكام الهي ممكن نيست؛
 • ضرورت وجودي مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را
 • كنند؛
 • اثبات كنند كه جامعه نياز به حكومت دارد؛
 • اثبات ولايت فقيه در زمان غيبت كبري را داشته باشند؛
 • روابط قوا با يكديگر را تشخيص دهند و لزوم نظارت استصوابي رهبر بر قوا را اثبات كنند؛
 • قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
 • تبيين ارتباط حقوق و آزاديها و سياست در ايران؛
 • تاريخ حركت مشروطهخواهي در ايران؛
 • و تطبيق قانون اساسي ايران با ساير قوانين مربوط؛
 • قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

سرفصل درس:

 • با تاريخ مشروطه خواهي در دنيا؛
 • و چالش هاي فعلي؛
 • در اسلام؛
 • شكل گيري تفكّر مشروطه خواهي در شيعه؛
 • مطبوعات و قانون اساسي ايران؛
 • در قانون اساسي ايران و تفاوت آن با ساير قوانين؛
 • و بازنگري در قانون اساسي ايران؛
 • مشروطه خواهي در ايران؛
 • و قانون اساسي ايران؛
 • ولي فقيه در نظام اسلامي و خبرگان رهبري و پاسخ به شبهات؛
 • مجريه در نظام حقوقي ايران و رابطة آن با قواي ديگر؛
 • و مكاتب الهي- پاسخ به اين پرسش كه آيا در مكاتب الهي از جمله اسلام چيزي به عنوان
 • (حكومت) وجود دارد يا نه؛
 • و اختيارات ولي فقيه و تأكيد بر فراتر از قانون بودن اختيارات ولي فقيه؛
 • و منابع اسلامي( سياست از ديدگاه قرآن، سنّت، عقل و اجماع)؛
 • در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
 • مشروطه خواهي ايراني؛
 • اسلامي ايران و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
 • و احزاب غيردولتي در قانون اساسي ايران؛
 • اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره)و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
 • تفكيك قوا و قانون اساسي ايران؛
 • در قانون اساسي ايران و تفاوت آن با ساير قوانين؛
 • با فلسفة سياسي مشروطه خواهي؛
 • مشروعيت در قانون اساسي ايران؛
 • و مشروعيت در قانون اساسي ايران؛
 • و نقش آن در قانون اساسي ايران؛
 • قانون اساسي ايران با ساير قوانين مطرح در دنيا.
Finland Sevastopol joomla