تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

حقوق اساسي (كليات)

هدف:

آشنايي با ديدگاه هاي مختلف در زمينة مسائل كلّي مربوط به ساختار سياسي دولت و نهاد هاي حكومت و حقوق و آزادي هاي فردي و رابطة قدرت دولت با حقوق ملّت و توانايي در تحليل دولت از قوانين اساسي و رسيدن به چارچوب هاي حقوقي در مسائل كلّي سياسي.

مواردي كه دانشجويان بايد در اين درس با آن آشنا شوند:

 • مفاهيم و معاني، منابع حقوق اساسي؛
 • قوانين اساسي؛
 • نظام هاي سياسي؛
 • با انواع مجالس قانون گذاري؛
 • سه گانه و تفكيك قوا؛
 • مشروعيت و مقبوليت و حقّانيت؛
 • ملّت؛
 • حقوق با سياست؛
 • هر يك از موارد فوق از چشم انداز اسلامي.

توانايي ها و مهارت هايي كه بايد كسب شوند:

 • ارزيابي رژيم هاي سياسي مختلف: امكانات و محدوديت هاي هر يك؛
 • تحليل وضعيت كشورها از حيث مهمترين حقوق و آزادي هاي آنان؛
 • شيوه هاي قانونگذاري و شناخت ظرفيت هاي سيستم هاي تك مجلسي و دو مجلسي؛
 • مقايسة امكانات و ظرفيت هاي انديشه و نصوص اسلامي در زمينه هاي فوق؛
 • نقد و بررسي قوانين اساسي و نظام هاي سياسي مختلف؛
 • حقوق و سياست؛
 • انواع قانون اساسي؛
 • تنظيم قوانين عادي.

سرفصل درس:

 • و تعريف و منابع حقوق اساسي و رابطة آن با علم سياست؛
 • نظام هاي سياسي از ديدگاه متفكران مسلمان و غيرمسلمان؛
 • حقوق و تكاليف در قوانين اساسي؛
 • اساسي مندرج در قوانين اساسي؛
 • و قانونگذاري در اسلام، قانون اساسي در نظام ديني، قانون الهي و قانون موضوعه، قانون اساسي و لزوم
 • هر قانوني با شرع مقدس، مصحف النّبي، قانون اساسي مدينه؛
 • و كارگزاران در نظام هاي سياسي؛
 • مختلف قانونگذاري؛
 • ملّت؛
 • مقبوليت و حقّانيت در قوانين اساسي؛
 • اساسي، تدوين، تفسير، بازنگري و صيانت از آن.
Finland Sevastopol joomla