تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

روش تحقيق در علوم سياسي

 

هدف:

آشنايي دانشجويان با شيوه ها و متدولوژي روش هاي اساسي تحقيق و تتبع علمي با تأكيد بر رشتة علوم سياسي.

سرفصل درس:

تعريف علم، شناخت علمي، هدف از مطالعة روش تحقيق، روش هاي علمي تحقيق، اصول برنامة تحقيق (تعريف مسائل، شناخت مسائل، مسائل تحقيق، ملاك انتخاب مسائل تحقيق)؛ عناصر اصل روش علمي تحقيق، طرح هاي تحقيق، هدف طرح تحقيق، انواع طرح تحقيق، تحقيق بر مبناي اطّلاعات قبلي، تحقيق بر مبناي اطلاعات تاريخي، هدف مطالعة تاريخي، منابع تاريخي، تحقيق بر مبناي اطّلاعات آماري (سرشماري، انواع نمونه برداري، ميانگين، ميانه و نما، احتمالات، شاخص هاي پراكندگي و همبستگي، انحراف معيار)، مراحل روش علمي تحقيق، روشهاي جمع آوري اطّلاعات( جمع آوري اطّلاعات از طريق پرسش نامه، مصاحبه، مشاهده، جمع آوري اطّلاعات با استفاده از روش تاريخي، كاربرد كتابخانه در جمع آوري اطّلاعات، طبقه بندي اطّلاعات، تجزيه و تحليل اطّلاعات، تهيه و نوشتن گزارش، رساله و كتاب).

Finland Sevastopol joomla