تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

مباني جامعه شناسي عمومي

هدف:

آشنا ساختن دانشجويان با كلّيات مباني جامعه شناسي و ارتباط آن با ساير رشته هاي نزديك به نحوي كه در عين آشنايي، دانشجو به نقد و تعمق در آن بپردازد و مسائلي را كه در محيط فرهنگي ايران و اسلام قابل استفاده است، مورد بهره -برداري قرار دهد.

مواردي كه دانشجويان بايد در اين درس با آن آشنا شوند:

 • و مفهوم جامعه شناسي؛
 • و مفاهيم اصلي جامعه شناسي؛
 • جامعه شناسي با ديگر علوم اجتماعي و انساني به ويژه علوم سياسي؛
 • تحقيق در جامعه شناسي؛
 • و فلسفة شكل گيري جامعه شناسي.

 

توانايي ها و مهارت هايي كه بايد كسب شوند:

 • جستجوي علمي درباب موضوعات جامعه شناسي؛
 • شناخت و تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي؛
 • نقد جامعه شناسانه نسبت به مسائل( نقد علمي
 • بهره گيري از نظريه ها و روشهاي جامعه شناسي در تحليل مسائل حوزة سياست؛
 • معرّفي مهمترين منابع در زمينة مقدمات، تاريخچه و مكاتب جامعه شناسي؛
 • با مهمترين مفاهيم پايهاي و عمومي جامعه شناسي؛
 • تحليل هاي مقدماتي از پديده ها و تحولات اجتماعي.

 

سرفصل درس:

 • ( شامل كلّياتي از مباحث آغازين در مورد ماهيت و تاريخچة جامعهشناسي و پيدايش آن)؛
 • جامعه شناسي با ديگر علوم؛
 • و مكاتب فرهنگي؛
 • هاي اجتماعي؛
 • مكاتب جامعه شناسي و مفاهيم اساسي آنها؛
 • اجتماعي؛
 • هاي اجتماعي؛
 • جمعي؛
 • و تحولات آن؛
 • و كنترل اجتماعي؛
 • پذيري؛
 • در جامعه شناسي؛
 • و علوم سياسي؛
 • بين رشته اي جامعه شناسي و سياست (بهرهگيري از رهيافت هاي جامعه شناسي براي شناخت مسائل سياسي)؛
 • : سوروكين؛
 • كنش متقابل نمادين(مكتب شيكاگو)؛
 • وبري؛
 • اجتماعي: سن، جنس و نژاد؛
 • نظري؛
 • : تالكوت پارسونز؛
 • جامعه شناسي فمينيستي؛
 • جامعه شناسي وفاق؛
 • جامعه شناسي پست مدرنيستي؛
 • طبقات اجتماعي؛
 • احزاب سياسي؛
 • گروه هاي اجتماعي؛
 • قدرت، سياست و جامعه؛
 • قشربندي اجتماعي.
Finland Sevastopol joomla