تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

مباني علم حقوق

هدف:

آگاهي دانشجويان به اصول و موازين حقوق و شناخت نهادهاي حقوقي و جايگاه آن در روابط اجتماعي.

 

سرفصل درس:

 

قسمت اول: روابط اجتماعي

فرد و جامعه؛ مسألة حقّ و تكليف، پيدايش حقوق، روابط انسانها با قانون، تعريف و معاني مختلف حقوق،

اوصاف قواعد حقوق.

 

قسمت دوم: علم حقوق

رابطة حقوق با ساير نظامات اجتماعي، رابطة حقوق با ساير علوم، حقوق تطبيقي)نظامهاي مختلف حقوقي)  مسائل حقوقي اسلامي

 

قسمت سوم: تقسيمات حقوق

داخلي، خارجي، عمومي، خصوصي و شعبات آن به تفصيل

قسمت چهارم: منابع حقوق، قوانين اساسي، قوانين عادي، مقرّرات دولتي، عهدنامه هاي بين المللي، عقايد علما، روية قضايي، عرف.

 

قسمت پنجم: قلمرو و قواعد حقوقي در مكان و زمان.

 

قسمت ششم: اقسام حقوق، حقوق فردي و حقوق اجتماعي.

Finland Sevastopol joomla