تاریخ ایجاد در 07 مهر 1392

مباني علم اقتصاد

هدف:

آشنا ساختن دانشجويان با مكانيزم، عملكردها و ساختهاي اقتصادي و نيز مطالعة نظريات و تئوريهاي گوناگون.

 

سرفصل درس:

 

تعريف هاي علم اقتصاد، مسائل اساسي در جوامع اقتصادي، عرضه و تقاضا، منحني تعديل، بازده نزولي، درآمد ملّي و محصول خالص ملّي، نظرية تعيين درآمد، سرمايه گذاري، مصرف و پسانداز، ضريب افزايش، تعيين محصول خالص ملّي،ادوار تجاري، جريان گردش كالا و پول، بانك و ايجاد سپرده هاي بانكي، سياست هاي بانك مركزي، سياست مالي و اشتغال كامل بدون تورم، كشش هاي عرضه و تقاضا، محاسبة كشش هاي عرضه و تقاضا، تعادل در بازار، تعادل كوتاه مدت و تعادل بلند مدت، شرايط ثبات تعادل، تئوري هزينه هاي تطبيقي، محدوديت هاي تجاري و دخالت دولت و تراز پرداخت هاي خارجي، شناخت كلّي از نظام اقتصادي.

Finland Sevastopol joomla