تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان : جايگاه سياست گسترش دموكراسي در خاورميانه در استراتژي امنيت ملي آمريكا بعد از 11 سپتامبر

استاد راهنما : دكتر سيد اصغر كيوان حسيني

استاد مشاور : دكتر احمد جوانشيري

دانشجو : سيده سحر قاسمي

تاريخ دفاع : 1390

چكيده :

منطقه ي خاورميانه در دوران جنگ سرد و پس از آن، همواره از جايگاه ويژه اي در سياست خارجي ايالات متحده آمريكا بر خوردار بوده است. به دنبال وقوع حملات تروريستي 11 سپتامبر، ‌خاورميانه از برجستگي خاص در سياست خارجي آمريكا برخوردار شد. چرا كه به عنوان خاستگاه گروه ها و تفكراتي مطرح شد كه عامل اين حملات به شمار مي رفتند و چنين بيان شد كه اين منطقه داراي پتانسيل هاي مناسب رشد و گسترش گروه هاي تروريستي است. پس به منظور مقابله با اين گروه ها، خاورميانه به كانون توجه در سياست خارجي آمريكا بدل شد. محور سياست خارجي دولت آمريكا در منطقه خاورميانه بعد از حوادث 11 سپتامبر، تعقيب پروژه دموكراتيزه كردن منطقه خاورميانه مي باشد. در اين راستا نومحافظه كاران آمريكا استدلال كردند كه ا ز طريق ترويج دموكراسي غربي و به دنبال آن حاكميت نسبي گرايي ارزشي، نشر افكار مدرن و ايجاد رفاه مي توان ريشه هاي ترويسم را خشكاند و با توجه به پتانسيل آن در مواجهه با ايدئولوژي راديكال و توسعه آزادي در كشور هاي عربي منافع حاصل از توسعه و اشاعه دموكراسي تامين كننده امنيت ملي آمريكا در بلند مدت مي باشد. لذا پاسخ مناسب در قبال ايدئولوژي گروه هاي تروريستي و تأمين امنيت ملي آمريكا در گرو پشتيباني از آزادي سياسي و اقتصادي در جهان عرب است.

Finland Sevastopol joomla