تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان : مقايسه نقش روشنفكران غير ديني در انقلاب مشروطه و انقلاب 1357 ايران

استاد راهنما : دكتر سعيد گازراني

استاد مشاور : دكتر محسن مديرشانه چي

دانشجو : سعيد تجويدي

تاريخ دفاع : 1390

چكيده :

انقلاب نتيجه مجموعه اي از عوامل و دلايل است. در نظر بسياري از محققان گروه هاي متعددي از جمله روشنفكران مي توانند در انقلاب ها تاثيرگذار باشند. اين تاثير در جوامع جهان سوم كه عمدتا دارا ي حكومت هاي مطلقه و مستبد هستند بيشتر مشاهده مي شود. در اين جوامع روشنفكران از طريق نقد نظام حاكم و ترسيم وضعيت مطلوب مي كوشند وضع موجود را نزد اكثريت مردم غير قابل تحمل نشان دهند و در مواردي نيروهاي اجتماعي رادر جهت تغيير جامعه بسيج كنند و خود مديريت جنبش را بدست آورند. در صورت بروز چنين وضعيتي مي توان گفت كه روشنفكران در انقلاب تا حدود زيادي نقش فعال داشته اند، ولي اگر بخشي از روشنفكران به دلايلي نتوانند چنين نقشي ايفا كنند مي توان گفت جايگاهي حاشيه اي يافته اند.

در پژوهش حاضر بر مبناي ملاك بالا نقش روشنفكران غير ديني به عنوان بخشي از جريان روشنفكري ايران در انقلاب مشروطه و انقلاب 1357 مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. بر اين اساس پرسش اصلي پژوهش از اين قرار است كه روشنفكران غير ديني در هر يك از دو انقلاب مشروطه و انقلاب 1357 ايران چه نقشي داشته اند؟ فرضيه اصلي پژوهش نيز عبارت است از اينكه روشنفكران غيرديني در انقلاب مشروطه نقش فعال ولي درانقلاب 1357 نقش حاشيه هاي داشته اند. گردآوري داده ها بر مبناي روش كتابخانه اي يا اسنادي شامل مطالعه كتب، مقالات و منابع الكترونيكي است. روش آزمون فرضيه پژوهش نيز تلفيقي از روش هاي تاريخي توصيفي و تحليلي مقايسه اي است.

پژوهش حاضر شامل چهار فصل و يك نتيجه گيري است . در فصل اول برخي از مفاهيم پژوهش بر اساس مراجع معتبر علمي تعريف شده است. در فصل دوم آرا و انديشه هاي سياسي بعضي از مهم ترين روشنفكران غير ديني عصر مشروطه بررسي شده است . در فصل سوم برخي از مهم ترين روشنفكران غير ديني عصر پهلوي دوم در قالب روشنفكران غير ديني حزبي تشكيلاتي و فرهنگي منتقد پرداخته ايم. در فصل پاياني پس از بيان مختصر دلايل دو انقلاب، به بررسي نقش روشنفكران غيرديني پرداخته و تلاش شده است نقش آنها در سه مقوله نقد وضع موجود ، بسيج انقلابي توده ها و مديريت و سياست گذاري انقلاب مشروطه و انقلاب 1357 مقايسه شود.

 

Finland Sevastopol joomla