تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان : بررسي علل تفوق ايدئولوژي اسلامي در انقلاب 1357 ايران

استاد راهنما : دكتر محسن مدير شانه چي

استاد مشاور : دكتر علي اصغر داودي

دانشجو : هادي حكم آبادي

تاريخ دفاع : 90-1389

چكيده :

در ربع آخر قرن بيستم ميلادي، در ايران انقلابي رخ داد كه نظر متفكران و پژوهشگران مختلف را به خود جلب كرد و تحقيقات متعددي پيرامون آن صورت گرفت. تعدد اين تحقيقات باعث شده است كه به جنبه هاي مختلف اين پديده توجه شاياني شود اما در غالب اين پژوهش ها به خود انقلاب و علل بروز آن توجه شده و در آن ها كمتر به موضوع اين پژوهش يعني بررسي علل تفوق ايدئولوژي اسلامي در انقلاب اسلامي ايران پرداخته شده است. در انقلاب ايران حضور گسترده قابل توجه و نقش اسلام به عنوان ايدئولوژي اين انقلاب بارز است. در حالي كه در زمان انقلاب، فرآيند نوسازي توسط شاه در مرحله اجرا بود و اين انتظار وجود داشت كه نوسازي باعث كم رنگ شدن مذهب شود. ولي عكس اين مسئله اتفاق افتاد كه دلايل عمده آن در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است.

پرسش اصلي و كليدي در اين پژوهش اين است كه :

چرا و چگونه در بسيج مردمي منجر به انقلاب اسلامي ايران، اسلام شيعي به ايدئولوژي مسلط و غالب در فرآيند انقلاب تبديل شد.

تحول، سازماندهي و استقلال مالي تشيع و روحانيت شيعه سبب غلبه ايدئولوژي اسلام شيعي بر انقلاب ايران شد.

فرضيه هاي فرعي نيز به قرار زير است :

1-   افول ايدئولوژي هاي رقيب، به هژمونيك شدن اسلام سيعي در فرآيند انقلاب انجاميد.

2-   عومال اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاكم منجر به غلبه ايدئولوژي اسلام شيعي در فرآيند انقلاب شد.

در اين پژوهش، ابتدا به تبيين انقلاب ها و انواع آن و تعاريف مختلف در اين زمينه اشاره شد و مباحث مربوط به ايدئولوژي و كاركردهايش نيز مورد نظر قرار گرفت.

سپس با تاريخ تشيع و كاركردهايش آشنا شديم و تأثيرات آن را بر جامعه ايراني بررسي كرديم.

در بررسي وقايع مربوط به انقلاب، فضاي دوران شكل گيري انقلاب و ويژگي هاي آن و نيز رهيافت هاي مختلف در خصوص علل بروز آن بررسي شد.

در نهايت به بررسي عوامل موثر در هژمونيك شدن اسلام شيعي در انقلاب ايران پرداختيم كه تحول، سازماندهي و استقلال مالي تشيع و روحانيت شيعه، افول ايدئولوژي هاي رقيب و عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاكم از جمله اين عوامل بود.

 

Finland Sevastopol joomla