تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان: نقش مطبوعات در فرایند توسعه سیاسی با توجه به رویکرد سیستمی(مطالعه موردی ایران پس از انقلاب اسلامی)

استاد راهنما: دکتر علی اصغر داوودی

استاد مشاور: دکتر سعید گازرانی

دانشجو: افشین تحفه گر

تاریخ دفاع: 1391-1390

چکیده:

امروزه توسعه به عوان یکی از دغدغه های مهم جوامع در حال پیشرفت، به پارادایم غالب در عرصه بین الملل تبدیل شده است. هر چند توسعه یافتگی ابعاد مختلف و متعددی دارد، اما اهمیت بعد سیاسی آن بر ابعاد دیگر بر کسی پوشیده نیست. کشور ما در چند دهه پس از انقلاب مسیر شتابانی را به سمت توسعه یافتگی آغاز نموده و گام های مهمی در این مسیر بر داشته است .مسلما شناخت نقش و تاثیر عوامل گوناگون در روند توسعه یافتگی ما را در طی بهتر این مسیر یاری خواهد رساند. از جمله عوامل تاثیر گذار بر روند توسعه ،بویژه توسعه سیاسی ، ((مطبوعات))می باشد.از این رو ، پژوهش حاضر به بررسی نقش مطبوعات در فرایند توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی بر اساس نظریه سیستمی می پردازد.فرضیه ما در اینجا این است که مطبوعات از طریق تجمیع ،تبیین و انعکاس علایق و منافع بخش های مختلف جامعه به درون سیستم حکومتی در بخش درون داده ها ونیز توضیح وتبیین سیاست ها وخط مشی های حکومتی در بخش برون داده ها ونیز انعکاس مناسب باز خورد عملکرد سیستم به درون حکومت نقش مهمی در ارتقا توان ارتباطی و در نهایت افزایش میزان پاسخ گویی نظام سیاسی در برابر تقا ضاهای داخلی وفشارهای خارجی دارند. این پژوهش در پنج گفتار ساماندهی شده است: در گفتار اول کلیات تحقیق، در گفتار دوم چارچوب نظری تحقیق، در گفتار سوم توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی، در گفتار چهارم نقش مطبوعات در توسعه سیاسی ایران بعد از انقلاب مورد بحث قرار گرفته و در گفتار پنجم به نتیجه گیری ،ارائه راهکارها و پیشنهادات پرداخته شده است. عمده ترین یافته پژوهش حاضر این است که از نظر رویکرد سیستمی میزان ایمنی یا آسیب پذیری توسعه سیاسی را با ارزیابی ثبات نظام،قدرت تطبیق پذیری با شرایط جدید، مشارکت عمومی، قانون پذیری ،حمایت مردمی از نظام و انقلاب ،عدالت در ابعاد مختلف آن و میزان امنیت و آزادی می توان مورد ارزیابی قرار داد. در سه دهه گذشته مطبوعات به رغم پتانسیل زیاد نتوانسته اند آنگونه که شاید و باید نقش خود را در روند توسعه سیاسی در ایران ایفا نمایند، اما با برنامه ریزی مناسب می توان از ظرفیت نهفته در این حوزه به نحو مقتضی ومناسب در جهت پیشبرد اهداف توسعه سیاسی بهره برد.

 

Finland Sevastopol joomla