تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان: بررسی آثار تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا بر توسعه صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران بعد از تصویب قانون داماتو(1995-2005)

استاد راهنما: دکتر محمد جواد رنجکش

استاد مشاور: دکتر محمد طاهر احمدی شاد مهری

دانشجو: سید ابوالفضل حسینی کردی

تاریخ دفاع:زمستان 1390

چکیده:

تحریم اقتصادی ،ابزاری در دست قدر ت های بزرگ ،به دست یابی برای اهداف و مقاصد سیاسی بوده که با فشار آوردن بر نقاط ضعف و کشور تحت تحریم، آن را وادار به تغیر رفتار خود می کنند امروزه تحریم اقتصادی به صورت یکی از ابزارهای سیاسی خارجی ایالات متحده بدل شده و در راستای اهداف آن کشور به کار گرفته می شود.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1997 و بحران گروگانگیری، ایالات متحده تاکنون بارها این ابزار را در مورد ایران به کار برده است. صنعت نفت پایه ای ترین بخش اقتصاد ایران است ؛ از این حیث در آمریکا و تا حدود زیادی در غرب این اجماع شکل گرفته که نفت پاشنه آشیل اقتصاد ایران به حساب می آید.مهم ترین این تحریم ها در قالب نفت و گاز، در دوره ریاست جمهوری کلینتون در غالب طرح داماتو بود که توسط سناتور داماتو در سال 1995 تهیه و به تصویب مجلس سنا و کنگره رسید ، محرومیت شرکت های آمریکایی سرمایه گذار یا شرکت هایی که بخشی از سهام آن ها آمریکایی بود از سرمایه گذاری در امور مربوط به توسعه و بازسازی صنایع نفت وگاز ایران ، از جمله موارد در این طرح بود.

وابستگی شدید ایران به درآمدهای نفتی باعث شد هر گونه آسیب بر صنایع نفتی باعث آسیب به کل اقتصاد کشور گردد ، در این پژوهش سعی شده است تاثیر تحریم آمریکا بر توسعه صنعت نفت ایران طی سال های 1995 تا 2005 مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به دلایل مستندات ارائه شده این نتیجه حاصل می شود که تحریم اقتصادی آمریکا روند سرمایه گذاری و توسعه صنعت نفت ایران را دچار چالش کرده و باعث کسری تجاری،کاهش رفاه اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی ... ایران شده است.

 

 

Finland Sevastopol joomla