تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان: بررسی بنیاد گرایی اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی(با کار بست الگوی مانوئل کاستلز در خصوص شکل گیری هویت مقاومت)

استاد راهنما : دکتر مرتضی منشادی

استاد مشاور: دکتر احمد محقر

دانشجو: الهام فدایی

تاریخ دفاع: 89 -1390

چکیده:

انقلاب ایران در برابرفرایند جهانی شدن و هجوم به باور های اسلامی با تاکید بر ارزش های دینی مذهبی ،فرهنگ ایستادگی در برابر تهاجمات ناشی از جهانی شدن را گسترش داد. این فرهنگ و ارزش های آن به ساخته شدن هویت مقاومت در سطح فرد و در مقیاس ملی انجامید. مسلمانان انقلابی بر این اساس دارای ویژگی هایی هستند که آنان را به مقاومت در برابر این تهاجم فرا می خواند . گسترش جریان احیاء طلبی اسلامی در دهه 1970 به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران ،یکی از مهمترین پدیده های سیاسی،اجتماعی در خاورمیانه بوده است.

قبل از پیروزی انقلاب ایران، تنها جریاناتی نظیر اخوان المسلمین و گرو های انشعابی آن در جهان اسلام و به ویژه در مصر فعال بودند، اما پس از این انقلاب، گروه های اسلام گرای جدیدی در کشورهای مختلف خاورمیانه ظهور کردند. انقلاب ایران به عنوان مهمترین الگوی احیا طلبی مورد توجه مسلمانان قرار گرفت. این فرایند موجب شد که انقلاب اسلامی ایران بنیاد گرا نامیده شود و در میان اسلام گرایان هواداران بسیاری به دست آورد.

شاخص های انقلاب ایران نظیر ماهیت و مبانی نظری،گستردگی بسیج اجتماعی، فرا طبقاتی بودن و ویژگی های رهبری آن ،برای گروهی عظیم از جنبش های اسلامی ،منبع تحرک و الهام بوده است،زیرا توانست بدیلی را در برابر نظم جهانی طرد کننده ارائه دهد. در کانون گفتمان انقلابی ایران،اسلام به مثابه دالی متعالی نشسته بود،زیرا غنای مفهومی و محتوایی این دال استعلایی می توانست تمامی زوایا و زمینه های زندگی آدمی را دربر گرفته،سیاست را همنشین دیانت کرده و هر دو را با سیمایی عرفانی تزئین نماید و در نهایت نیز هر سه را در کنش اجتماعی، در منزلت تئوری راهنمای عمل بنشاند.

این انقلاب،قبل از هر چیز بر وجوه دینی هویت تاکید کرد و با شعار بازگشت به خویشتن ،به احیاء   باورهایی پرداخت که با ارزشها و آموزه های حاکم بر نظام جهانی وسیاست های آن همخوانی نداشت ودر حقیقت آن رابه چا لش طلبید. به هر حال بررسی انقلاب اسلامی ایران با تاکید بر ((بر ساختن هویت مقاومت))موضوعی است که این رساله در پی توضیح و تبین آن می باشد.

 

Finland Sevastopol joomla