تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان: بررسی تاثیر جنبش جانبداری از حقوق زنان در غرب بر تعمیق شکاف جنسیت در ایران (طی یکصد سال اخیر)

استاد راهنما : دکترعلی اصغر داودی

استاد مشاور : دکتر مرتضی منشادی

دانشجو : الهام پهلوانی

تاریخ دفاع : 89-1388

چکیده

یکی از دستاوردهای عصر مدرن، ظهور شکل جدیدی از گروه بندی اجتماعی موسوم به جنبش های اجتماعی بوده است. از جمله ای جنبش های فراگیر و جهانی جنبش فمینیستی است که در طی دو قرن اخیر فراز و فرودهای متعددی را پشت سر گذاشته است. هرچند که خاستگاه ظهور این جنبش غرب بوده، اما تاثیرات عدیده ای بر کشورها و جوامع پیرامونی بر جای نهاده است. از جمله جوامع و کشورهایی که تحت تاثیر این جنبش قرار داشته اند، جامعه ایران می باشد. امروزه جنبش جانبداری از حقوق زن یکی از جنبش های فعال و موثر اجتماعی در ایران است که تاثیرات مهمی بر عرصه سیاست این کشور داشته است. در خصوص نحوه فعال شدن شکاف جنسیتی در ایران بحث های متعددی وجود دارد. یکی از پرسش های اساسی که در حوزه جامعه شماسی زنان مطرح است، این است که ایا فعال شدن و تعمیق شکاف جنسیت در ایران با جنبش جانبداری از حقوق زنان در غرب (فمینیسم) پیوند دارد؟

در راستای پیدا کردن پاسخی عالمانه به پرسش فوق، ابتدا در مقدمه پس از بیان نمای کلی پژوهش، فرضیه اصلی ما اینگونه مطرح شد که جنبش جانبداری از حقوق زنان در غرب (فمینیسم)، زمینه ساز و تقویت کننده تعمیق شکاف جنسیت در ایران بوده است.

در بخش اول به مباحث مظری شامل تعریف اصطلاحات مهم و کلیدی پژوهش از جمله به تعریف فمینیسم و شکاف جنسیت پرداخته شده است. همچنین برای پیشبرد و تائید فرضیه اصلی، نظریه های جرج ریترز و پیتر تیلور به عنوان پارچوب نظری در نظر گرفته شد. بخش دوم در سه فصل به بررسی وضعیت اندیشه فمینیسم در سه دوره مختلف (مشروطه، پهلوی و بعد از انقلاب اسلامی) پرداخته تا مشخص شود زنان ایرانی خود را در چه جایگاه و موقعیتی ارزیابی می کنند و آیا خواسته ها و اقدامات سنتی خود شود؟

بخش سوم که در واقع مهمترین بخش پژوهش و محصول مطالعات و یافته های فصول پیشین است، در 5 فصل به دستاوردهای زنان در عرصه های مختلف از جمله: وضعیت حقوقی زنان، زن و آموزش، زن و مطبوعات، زن و مشارکت اقتصادی پرداخته ایم تا تاثیرات جنبش جانبداری از حقوق زنان در غرب بر میزان موفقیت زنان در هر یک از این عرصه ها مشخص شود.

پس از تجزیه و تحلیل داده ها در قالب این فصول به این نتیجه رسیدیم که مباحث فمینیستی همراه با دیگر مظاهر تمدن غربی در طول دوران مشروطه به این سو، به تدریج وارد جامعه ایران گردید و با توجه به تحولات ساختاری که در عرصه اجتماعی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی جامعه ایران در دوران پهلوی و پس از انقلاب اسلامی به وقوع پیوست، شکاف جنسیت تعمق بیشترییافته و همراه با آن جنبش جانبداری از حقوق زنان در ایران بسط و گسترش فراونییافت. این جنبش طی چند دهه پس از انقلاب دستاوردهای مهمی در زمینه تغییر نگرش مردسالارانه و نیز تغییر قوانین به نفع زنان داشته است و به نظر می رسد که تحت تاثیر فضای جهانی شدن با دستیابی به ابزارهای ارتباطی در بعد جهانی، این جنبش در آینده نیز به دستاورهای مهمی نائل گردد.

Finland Sevastopol joomla