تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان : جهانی شدن و فرهنگ سیاسی زنان ایران (دوره پس از انقلاب اسلامی)

استاد راهنما : دکتر محسن مدیر شانه چی

استاد مشاور : دکتر هما زنجانی زاده اعزازی

دانشجو : مینا بقایی

تاریخ دفاع : 1389

چکیده

موضوع پژوهش حاضر جهانی شدن و فرهنگ سیاسی زنان ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی می باشد. بر این اساس پژوهش عبارت است از : «جهانی شدن چه تاثیری بر فرهنگ سیاسی زنان در دوره پس از انقلاب اسلامی داشته است؟»

فرضیه پژوهش نیز عبارت است از: جهانی شدن باعث رشد فرهنگ سیاسی مشارکتی در بین زنان ایران در دوره پس از انقلاب اسلامی شده است.

برای آژمون فرضیه، این پژوهش در چهار بخش و یک نتیجه گیری سازماندهی شده که بخش اول شامل تعریف کلید واژه های پژوهش بوده، بخش دوم به پیشینه فرهنگ سیاسی زنان ایران اختصاص دارد؛ در این بخش وضعیت فرهنگ سیاسی زنان ایران در قالب چهار دوره قاجار، دوره رضاشاه، دوره محمد رضا شاه و حضور زنان در فرآیند انقلاب اسلامی بررسی شده است. در بخش سوم فرهنگ سیاسی زنان ایران طی سالهای بعد از انقلاب (1357- 1380) مورد تبیین قرار گرفته و در نهایت در بخش چهارم تاثیر جهانی شدن بر فرهنگ سیاسی زنان ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی اثبات شده است.

با توجه به مباحث مطرح شده در این پژوهش به عنوان نتیجه می توان گفت جهانی شدن از طریق تاثیرات کنفرانس های جهانی مربوط به زنان توانسته فرهنگ سیاسی زنان ایران را از حالت تبعی و انفعالی صرف به صوی فرهنگ سیاسی مشارکتی هدایت کند؛ هرچند این تغییر در حال حاضر بیشتر در قشر تحصیل کرده قابل مشاهده است اما امید آن می رود که با تلاش روز افزون زنان در وادی سیاست شاهد شکل گیری فرهنگ سیاسی مشارکتی برای تمامی زنان ایران باشیم.

Finland Sevastopol joomla