تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان : منطق امنیتی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس بین سالهای 1384 - 1368

استاد راهنما : دکتر احمد جوانشیری

استاد مشاور : دکتر محسن مدیر شانه چی

دانشجو : سید مهدی جوادی ریابی

تاریخ دفاع :1388

چکیده

کشورها برای ارتقاء جایگاه خود در معیارهای جهانی باید از موانع و مشکلات بسیاری گذر کند و با حضور در پیمانهای منطقه ای و فرامنطقه ای نقش خود را در تصمیم سازی جهانی تقویت کند.

خصوصاً آنکه با جهانی شدن اهمیت گروه بندیها و همکاریهای منطقه ای از بیش از گذشته نمایان می شود و هر کشوری که خود را یا پیمانهای مختلف متصل و مرتبط کرده باشد، در شرایط بهتری قرار خواهد داشت و از موج گسترده جهانی شدن کمتر آسیب می بیند.

پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، جمهوری اسلامی از حلقه استراتژیک کمربند امنیتی غرب علیه اتحاد جماهیر شوروی خارج شد. در این دوره، ویژگی استقلال طلبی در سیاست خارجی ایران و عدم درک مناسب از شعارهای ایران نزد ایالات متحذه آمریکا، اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس در کنار تبلیغات وسیع علیه ایران و انقلاب اسلامی، تاثیرات منفی بسیاری بر وجهه ایران در جامعه بین المللی بر جای گذاشت که در دوران جنگ نمودهای عینی خود را به صورت عریان به ایران نشان داد.

لذا جنگ و شرایط داخلی پس از جنگ، ایران را در مسیری صوق داد که برای حفظ امنیت ملی خود در جهت استقرار یک امنیت خود بنیاد تلاش کند و از سوی دیگرا برای حل مشکلات داخلی ناشی از جنگ و ارتقای نقش منطقه ای خود، در سیاست داخلی خویش روشی متفاوت نسبت به گذشته، تحت عنوان تنش زدایی اعمال کند.

 

Finland Sevastopol joomla