تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان: تاثیر جنبش های دانشجویی بر جامعه مدنی در ایران پس از انقلاب اسلامی

استاد راهنما : دکتر علي اصغرداودی

استاد مشاور : دکتر محسن مدیر شانه چی

دانشجو : حمید رضا صدقی

تاریخ دفاع : 1389

چکیده

بررسی نقش جنبش های اجتماعی در جامعه مدنی از جمله موضوعات مهم در جامعه شناسی سیاسی است، بویژه جنبش دانشجویی که از پویایی بالائی برخوردار است. پژوهش حاضر به بررسی جایگاه جنبش دانشجویی در جامعه مدنی ایران پس از انقلاب می پردازد و می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چه رابطه ای بین فراز و فرود جنبش دانشجویی با قبض و بسط جامعه مدنی پس از انقلاب بوده است. فرض ما بر این است که با توجه بع عملکرد جنبش دانشجویی طی سه دهه پس از انقلاب و نیز بررسی وضعیت جامعه مدنی در این مدت، جنبش دانشجویی یکی از نیروهای عمده تاثیر گذار بر گسترش و یویایی جامعه مدنی بوده است و بسیاری از نهادهای جامعه مدنی تحت تاثیر پویایی این جنبش قرار داشته لند. بررسی ماهیت، آرمانها و عملکرد جنبش دانشجویی در این مدت، نشان می دهد که این جنبش با اتخاذ رویکردی اصلاح طلبانه، نقش پیش قراول در عرصه تحولات سیاسی و اجتماعی سه دهه اخیر ایران داشته است. در دهه نخست انقلاب، این جنبش همسو با حاکمیت بد. در دهه دوم، با توجه به تحولات جهانی و دگرگونی های داخلی، این جنبش مدنی محور شده و با اتخاذ رویکردی انتقادی نسبت یه سیاست های اقتصادی و فرهنگی، منادی اصلاح طلبی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شد و به سرمشقی برای دیگر نیروهای اجتماعی که طی دوران سازندگی رشد کمی و کیفی یافته بودند، تبدیل شد.

این جنبش با پذیرش گفتمان اصلاحات و جامعه مدنی خاتمی، با به حرکت درآوردن جوانان و دیگر اقشار اجتماعی، موجبات تحول فضای فکری و فرهنگی جامعه و نهایتا پیروزی این گفتمان را فراهم آورد. جامعه مدنی در دوره اصلاحات به یمن حضور موثر دانشجویان در عرصه های مختلف، از رشد و پویایی و قدرت کم نظیری برخوردار شد. گسترش کمی و کیفی مطبوعات، افزایش طبقه متوسط جدید، رشد سازمان های غیر دولتی و توسعه نهادهای مردمی و ... زمینه های مشارکت گسترده سیاسی و مدنی را فراهم آورد. در این دوره، جذب برخی از بدنه جنبش دانشجویی در حاکمیت منشا اختلاف نظرهای در درون آن شد و متعاقب حادثه 18 تیر و برخورد امنیتی با دانشجویان، این جنبش دچار انشعاب شده و با روی کار آمدن دولت نهم، استراتژی دوری از قدرت را برگزید و دچار انفعال گردید.

Finland Sevastopol joomla