تاریخ ایجاد در 30 مهر 1392

عنوان: جهانی شدن و هویت قومی در ایران (مطالعه موردی قوم بلوچ )

استاد راهنما : دکتر علی اصغر داودی

استاد مشاور : دکتر مجتبی مقصودی

دانشجو : خلیل الله صاحب دادزهی

تاریخ دفاع :1389

چکیده

امروزه جهانی شدن به روندی غالب در عرصه های مختلف حیات بشری تبدیل شده است. روند جهانی شدن در بعد فرهنگی سبب شده تا از یک سو هویت ها به سمت همگونگی همسانی سوق یابد و از طرف دیگر تفاوت و تمایز هویت های حاشیه ای تقویت گردد. به ویژه، این فرآیند بر هویت های قومی تاثیرات عدیده ای داشته است. با توجه به شرایط متنوع قومی- مذهبی جامعه ایران، بررسی تاثیر جهانی شدن بر هویت های قومی این کشور حائز اهمیت فراوان است. پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهدد که جهانی شدن بر اقوام مختلف ایرانی تاثیرات دوگانه ای داشته است. آ« دسته از اقوام ایرانی که سنخیت بیشتری با اکثریت فارس زبان داشته اند، تحت تاثیر جهانی شدن به سمت عام گرایی فرهنگی حرکن نموده و همگونی و همسانی بیشتری با آنها پیدا نموده اند ولی آن دسته از اقوامی که تجانس کمتری با فارس زبانها داشته اند، تحت تاثیر جهانی شدن به سمت خاص گرایی فرهنگی سوق یافته و بر میزان تمسک و پای بندی آنها بر هویت قومی شان افزوده شده است.

در این خصوص قوم بلوچ مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که تحت تاثیر جهانی شدن، بلوچ ها بیش از گذشته بر عناص هویت ساز قومی خود مانند زبان، فرهنگ و مذهب تکیه داشته و روند جهانی شدن بیش از پیش باعث آشکار شدن تفاوت ها و تمایزات هویتی قوم بلوچ شده است.

Finland Sevastopol joomla